אוהש תורמל .ןייוצמ סנאד ןמוא אוה ,קוק ןמרונ יתימאה ומשב וא םילס יובטאפ
קסידהמ םירישה תובקעב םינש רפסמ ינפל קר םסרופ אוה תובר םינש רבכ רצוי
.98ב איצוהש
.הילגנא ,ילמורבב 1963 ילויל 13 ליחתמ קוק ןמרונ לש ורופיס
ףרטצה אוה 85ב .וירוגמ ריעב םינוש תומוקמב .'ג.ד רותב עיפומ היה ותוריעצב
.הרהמב הקרפתה הקהלה . "THE HOUSEMARTINS" המשש הקהלל
ינש האיצוה הקהלה . "BEAT INTERNATIONAL תא םיקה אוה ןכמ רחאל
םוקמל עיגהש "BUB TO BE GOOD TO ME" ארקנש רישו ,םיקסיד
FREAK POWER תא קוק םיקה ,וקרפתה םה םגש רחאל .הילגנאב ןושארה
קסיד האיצוהש , PIZZAMAN תא םיקה קוק ןכמ רחאל .דחא קסיד האיצוהש
.רוופ קירפ םע ףסונ קסיד איצוה אוה ןכמ רחאל .חילצמ
SKINT הארקנש ולשמ םיטילקת תרבח םיקהל ןמרונ טילחה תוקהלה לכ ירחא
BETTER LIVING " ארקנש ולש ןושארה ולוסה קסיד תא איצוה אוה 96ב .
לש אבה קסידה .הפי הרוצב חילצה קסידה . "THROUGH CHEMISTRY
חילצYOU'VE COME A LONG WAY BABY" , ה" ארקנו 98ב אציש ,קוק
וצר תורמז ,םירמזה בטימ קסידה תובקעב .םלועה לכב קוק תא םסרפו קנעב
"THE ROCKAFELLER היה םובלאהמ לודגה טיהלה .קוק םע דובעל
לש םילודגה האמ תמישרל סנכנ םובלאהו ,הנשה ריש ראותב הכזו , SKANK"
ארקנו 2000ב אצי קוק לש אבה קסידה .90ה תונש
.חילצה הז קסיד "HALFWAY BETWEEN THE GUTTER & T" . גם
ON THE FLOOR AT THE " ארקנש קוק לש ףסונ קסיד אצי הנש התואב
BOUTIQUE" .

Hosted by www.Geocities.ws

1