בלשמ רוחבה .םלועב םיכרעומהו םיבוטה םירפארהמ דחא אוה זמייר הטסאב
םינכת םג אלא ,םיליגר םירפארמ םיליגר ונאש םישק םיטסקט קר אל וירישב
.םיימוק
-גנולל רבע אוה 12 ליגב .ןילקורבב ליחתמ רוינוג תימס רוברט לש ורופיס
תויורחתמ תחאב .ריעצ ליגב רבכ פאר תושעלו רישל ליחתה אוה םש .דנלייא
רישל וליחתה םיינשה .ןוורב ילרצ תא ריכה אוה ,םהב ףתתשהש תונורשכה
.ולש וידוטסב טילקהל םתוא ןימזהו םיעיפומ םתוא עמש יד קאצ דחא םוי .דחיב
THE תא ומיקה םה .ולימ רוטינומ טאק תאו .ד וקסיד תא םהילא ופיסוה םה
91בו ,הרטקלא תרחב ומתח LEADRES OF THE NEW SCHOOL . הם
קסידה . "FUTURE WITHOUT A PAST" םהלש הרוכבה קסיד תא ואיצוה
הקהלה החלצהה תורמל . "T.I.M.E." ףסונ קסיד עיגה ויתובקעבו ,הפי חילצה
96ב .היבמולוק תרבחב םתח אוה 95ב .דבל דובעל ליחתה זמיירו הקרפתה
,חילצה קסידה . "THE COMING" ולש ןושארה ולוסה קסיד תא איצוה אוה
איצוה הטסאב אוה 97ב .ול עיגהש םוסרפה תא זמיירל ןתנו םיקתוע ןוילימכ רכמ
ישימחה םוקמל עיגה קסידה , "WHEN DISASTER STRIKES" תא
ךותמ .םש רידנ יד רבד ,הינטירבב דואמ חילצה םג קסידה .ינקירמאה דעצמב
ינשה םוקמל עיגהש "TURN IT UP FIRE IT UP" רישה אצי קסידה
טאוד ללכש , "E.L.E" ולש ישילשה קסידה תא הטסאב איצוה 99ב .הינטירבב
ארקנש ולש יעיברה קסידה אצי 00ב .ןוסק'ג טנג םע
טרסב ןוסק'ג.ל לאומס םע עונלוקב עיפוה םג אוה הנש התואב .""ANARCHY
.טפאש
הווקנו ,הקיסומב קר אלו חורפל הכישממ הזה ןייוצמה רפארה לש הרירקהש ךכ
.חורפל ךישמתש

Hosted by www.Geocities.ws

1