םסרפתהש רמזה .םלועב רתויב "םיינועבצה"ו םיריעצה םירמזה דחא אוה וקסיס
טיהלה תוכזב
ליה ורד החילצמה הקהלה םע ןכ ינפל םג רש ,""THONG SONG
אוה 5 ליגב רבכ .רומיטלבב 1978 רבמבונל 9ב ליחתמ ירדנא קרמ לש ורופיס
תיבב וירבחו אוה 14 ליגב .ןוסק'ג תיישימחל רקיעב ,הקיסומל בישקהל בהא
הל וארקו הקהל םיקהל וטילחה – ינוטנא ירלו ןיפור רימט ,ןירג סמיג -רפסה
םיקסיד ינש ואיצוה םה . ISLAND תרבחב ומתח םה 95ב . DRU HILL
םה . "ENTER THE DRU" ינשהו , "DRU HILL" ארקנ ןושארה .םיחילצמ
פילקב תופתתשה תובקעב םגו ,חלצומ תועפוה עסמ תובקעב חילצהל וכישמה
.תימס ליוו םע
הרגפה תא לצינ וקסיס .01ב ורזחיש ועבקו ,ינמז קוריפ לע וטילחה םה 99ב
00ב איצוהו ול התייהש
וכותמ . "UNLEASH THE DRAGON" ארקנש ולש ןושארה ולוסה קסיד תא
קסידה טיהלה תובקעב . "THONG SONG" וקסיס תא םסרפש טיהלה אצי
RETURN OF " ולש ינשה קסידה תא איצוה אוה 01ב .םיקתוע ןוילימ 5כ רכמ
MTVב תינכות תוחנהל לביק םג וקסיס החלצהה תובקעב . "THE DRAGON
הקיסומ דוע תוארל הכחנ ונאו ,ודחאתי ליה ורדש ךכל םינמיס ןיא םייתניב .
.דיתעב םג וקסיסמ הפיו הבוט
Hosted by www.Geocities.ws

1