דחא רותב עודיש ובממה ךלמ .םלועב םיריעצה םירמזה דחא אוה הגב ול
MAMBO " טיהלה תובקעב 99ב םסרפתה ,דחוימב החמש הקיסומ השועש
NO.5" .
.ידנגוא אבאו תיקלטיא המאל דלונ םש ,הינמרגב ליחתמ הגב ול לש ורופיס
עסנ אוה 18 ןב היה אוהשכ .המשנ תקיסומ רקיעב עומשל הגב בהא ותודליב
תרבחב .עיפוהלו רישל ליחתה אוה .ובממה תקיסומ תא הליג אוה םשו ,ימאימל
ולש לודגה טיהלה תא איצוה אוה 99ב .םהילצא ותוא ומיתחהו וילע ועמש RCA
הלופכ הניטאלפ לביק רישה . "MAMBO NO.5" םלועה לכב ותוא םסרפש
.ימוקמ איש ,תועובש 27 ןושארה םוקמב דמעמ קיזחה רישה תפרצב .הינמרגב
קסידה . "A LITTLE BIT OF MAMBO" ארקנש הרוכב קסיד איצוה םג ול
ןכמ רחאל .דרובליב לש דעצמב ישילשה םוקמל עיגהו םיקתוע ןוילימ 6כ רכמ
LADIES AND " ארקנש ינש קסיד םע 01ב רזחו ,הרצק השפוחל אצי אוה
GENTELMANS" .
.בר ןמז דוע ונתוא ץיפקהל ךישמי הארנכ הזה ןייוצמה רמזהש ךכ
Hosted by www.Geocities.ws

1