.בוט טלחהב רמז לבא ,םיעודי תוחפה םירמזהמ דחא אוה טפורקשא דרציר
אוהש רחאל ולוס תריירקל הנורחאל אצי ,ברווה תקהל ןלוס היהש ,קורה רמז
.הקהלה תא קריפ
רבכ .הילגנא ,ןגיוב 1971 רבמטפסב 11ב ליחתמ טפורקשא דרציר לש ורופיס
חרוב היה אוה ,תורצ תושעל בהא אוה ותודליב דוע .הקיסומ בהא אוה ריעצ ליגב
תמ ויבא .םירבד הברה דועו וירחא שפחל םירטושל םרוג ,רפסה תיבמ
תקהל תא םיקה אוה 88 תנשב .ול רזע אל חטבש רבד ,11 ןב היה דרצירשכ
ויה םה הלחתהב .בייקקמ קינו ירבסלאס רטיפ ,סנוג ןומייס םע דחיב ,ברווה
,םיטילקת תרבחב םותחלו םסרפתהל וחילצה םהש רחאל .תורעמב םינמאתמ
A STORM IN " ארקנש םהלש ןושארה קסידה תא 93ב ואיצוה םה
.קנעב חילצהש , "URBAN HYMNS" תא האיצוה הקהלה 97ב . "HEAVEN
.הקרפתה הקהלה 99ב .דואמ החילצהו םיקסיד רפסמ דוע האיצוה הקהלה
ולש הרוכבה קסיד תא איצוה אוה 00ב .ולוס תריירקל תאצל טילחה דרציר
חילצה אלו דחוימב חילצה אל קסידה , "ALONE WITH EVERYONE"
SONG " ארקנש קסידהמ הרוכבה לגניס .הקהלה לש החלצהה תא רזחשל
.הינטירבב הנושארה היישימחל עיגהו חילצה אקווד "FOR THE LOVERS
הלאכ תועומשו ,םימסב שמתשמ טפורקשאש ךכ לע וצר תובר תועומש תאז םע
.ולש הריירקה ךשמהב םג ותוא תוולל וכישמי םג הארנכ
Hosted by www.Geocities.ws

1