הזה קנעה פארה רמז .הקיסומב םיבשחנהו םיבוטה םירמזה דחא אוה גוד פונס
.םלועה לכב עודי רמזל ותוא ךפהש ,הרד רד ידי לע םירחא םיבר ומכ הלגתה
המד אוה יכ ,יוניכ רותב גוד פונס ול וארק וירוהש סודורב ןיוולוק לש ורופיס
,ץיב גנולב 1972 רבוטקואל 02ב ליחתמ ,פונס ארקנש תרייוצמ תומדל
םג ואב תורגבתהה םע ךא ,בוט דימלת היה אוה ותודליב אקווד .הינרופילק
פאר תלוכי ול היהש היה גוד לש ולזמ .אלכל תובר םימעפ סנכנ אוהו ,תורצה
םוי .הרד רד לש ויחא הרקמב היהש ,י'ג ןרוו םע םיריש טילקמ היה אוהו ,תנייוצמ
ותוא םיתחה אוה .בהלתה דימ הרדו ,גוד לש תטלק הרדל עימשה ןרוו דחא
קאפוט ,הרד ומכ ,זאד םירפארה בטימ תא הללכש DEATH ROW תרבחב
,הרד לש ןושארה ולוסה םובלאב ולש תונמדזהה תא לביק פונס .גיב סוירטונו
וארק 92ב אציש קסידל .הקרפתה NWA הרד לש הקהלהש רחאל אציש
.הרוחשה הקיסומה תודלותב םילודגה דחאל בשחנ קסידהו , "CHRONIC"
ימ ועדי רבכ םלוכ קסידה תחלצה רחאלו ,הרדמ תוחפ אל רש גוד פונס קסידב
"DOGGYSYLE" ארקנש ולש הרוכבה קסיד תא איצוה גוד 93ב .גוד פונס הז
ןושארה םוקמל עיגה ,קנעב חילצה קסידה .הרד רד קיפה ןבומכ ותואו ,
רישהו ןוטס גנילורה לש הנשה קסידב הכז ,ב"הראב
גוד ןמז ותואב . TVMה לש הנשה רישב הכז ""DOGGY DOG WORLD
יאכז אצי גוד טפשמב .חצרב םשאוהש רחאל טפשמה תיבב הברה הליב
, "THE DOGGFATHER" גוד פונס לש ינשה קסידה אצי 96ב .ןיטולחל
רתוי רכמו קנעב חילצה הז קסיד םג .קאפוט לש ותחיצר רחאל רצק ןמז אציש
. DEATH ROW תא בזעו הרד תובקעב ךלה פונס 98ב .םיקתוע ןוילימ ינשמ
קסידה תא הנש התואב איצוה אוה . NO LIMIT םיטילקתה תרבחל רבע אוה
, "DA GAME IS TO SOLD NOT TO BE TOLD" ארקנש ולש ישילשה
אוה 99ב .ותאצל ןושארה עובשב רלוד ןוילימ יצח רכמו קנעב חילצה קסידה
תא איצוה אוה 00בו , "NO LIMIT TOP DOG" ארקנש יעיבר קסיד איצוה
וחילצה םיקסידה תשולש . "THE LAST MEAL" תאו "THE EASTSIDAZ"
.דואמ
עיפוהו םיטרסב ףתתשה ,ולשמ םיטילקת תרבח םיקה ,ןתחתה גוד פונס ןיבל ןיב
.וירבח ידי לע אציש פאר קסיד לכב טעמכ

Hosted by www.Geocities.ws

1