החילצמ ולוס תריירקב חתפ ,סילופ תקהל ןלוס היהש רמזה .םלועב םיבוטה קורה ירמזמ דחא אוה גניטס
.הקהלה קוריפ רחאל דיימ דואמ
היהו ותודליב רבכ ןגנל בהא אוה .הילגנא ,דנסלווב 1951 רבוטקואל 2ב ליחתמ רנמאס ןודרוג לש ורפיס
טילחהו רבחמ לביק אוה גניטס יוניכה תא .ריעצ היהשכ תוקהל רפסמב רבח היהו תוניפס לע עיפומ
ל רבע אוה הירחא . PHOENIX JAZZ MAN התיה גניטס לש הנושארה הקהלה .וב שמתשהל
LAST EXIT .
הקיסומב בכוכ לש דמעמ לביק גניטסו קנעב החילצה הקהלה .סילופה תקהל תא םיקה אוה הקהלה ירחא
קסיד תא איצוה גניטס 85ב .ולוס תריירקל תאצל טילחה גניטסו הקרפתה הקהלה 84ב .תימלועה
חיכוהו קנעב חילצה קסידה . "THE DREAM OF THE BLUE TURTLES" ארקנש ולש הרוכבה
לע טרס אצי קסידה תובקעב .זאג ינגנ רפסמ םע איצוה גניטס קסידה תא .דבל םג רישל לוכי גניטסש
גניטס לש ינשה קסידה אצי 87ב . "BRING ON THE NIGHT" ארקנש ולש תועפוהה עסמו גניטס
ארקנש
קסידה .הנש התואב הרטפנש ,גניטס לש ומאל שדקוה קסידה . ""NOTHING LIKE THE SUN
קסידה אצי 93ב .תוומ לע רביד קסידה בור .ןמז ותואב תמש ויבאל שדקוהו 91ב אצי גניטס לש ישילשה
ארקנש ףסוא גניטס איצוה 94ב .דואמ חילצה הז קסיד םג . "TEN SUMMONERS TALES" יעיברה
. "MERCURY FALLING" קסידה אצי 96ב . "FIELD OF GOLD: THE BEST OF STING"
ולש ישישה קסידה תא גניטס איצוה 99ב .םימדוקה ומכ חילצה אל הזה קסידה
.תורתוכל גניטס תוא ריזחהו חילצהש , ""BRAND NEW DAY
.בר ןמז דוע ךישמי םג הארנכו ,הנש 15מ רתוי רבכ ולש תנייוצמה הקיסומה םע ךישממ גניטסש ךכ
Hosted by www.Geocities.ws

1