טלחהב אוה לבא ,םלועב םיעודי תוחפה קורה ירמזמ דחא אוה יר'צ ייא לגיא
.בוט רמז
ןתינ םשה .הידבש ,םלוהקוטשב 1969 יאמל 7ב ליחתמ יר'צ ייא לגיא לש ורופיס
ז'ג ןגנ היה ויבא .וילע לכתסה דיימ אוה דלונ יר'צשכש ןוויכמ ,ויבא ידי לע ול
.ילקיזומ תיבב לדג אוהו םסרופמ
דמלו תוינמואל רפס תיבל םשרנ םש קרוי-וינל ומא םע רבע אוה ריעצ היהשכ
ותואב תוקהל רפסמב רבח היהו ןגנלו רישל בהא אוה תאז תורמל .קחשמ םש
התיבה רזח אוהשכ .היזיוולטב תורדסו םיטרס רפסמב ףתתשה אוה .ןמז
תרבחב םתח אוה .תוניצרב הקיסומה לע בושחלו בותכל ליחתה אוה הידבשל
. "DESIRELESS" ארקנש ולש הרוכבה קסיד תא 98ב איצוהו תימוקמה לזיד
םוקמב היהו ידבשה ימארגב הכזו הניטאלפ לביק ,הידבשב קנעב חילצה קסידה
SAVE " היה קסידהמ לודגה טיהלה .ב"הראב םיקסידה תוריכמב ישילשה
היירישעב תועובש 10 ההשו ,ב"הראב ישישה םוקמל עיגהש "TONIGHT
LIVING IN THE " ארקנש ולש ינשה קסידה תא איצוה אוה 00ב .תחתופה
ARE YOU STILL HAVING FUN" " חילצמה רישה אצי ונממ "PRESENT
.
Hosted by www.Geocities.ws

1