.םלועב םיכרעומהו םיבוטה םירפארהמ דחא אוה וילוק
אוה .ב"הרא ,סלגנא סולב 1963 טסוגואב 1ב ליחתמ יוויא סיטרא לש ורופיס
חילצה לא לבא םימעפל פאר רש םג היה ,ןיאקוקל רוכמ היה ,ינוע תונוכשב לדג
וילוק לש לודגה סנא'צה .רפס היה ומצעל רחב אוהש עוצקמה .סנאצ םוש לבקל
םע ולש םיעפומה תובקעב . THIEVZ 40 םשב הקהלל ףרטצה אוהשכ עיגה
וילוק לש הרוכבה ריש תא 94ב ול קיפהו ,זבוד ןאירב ותוא עמש ,הקהלה
,וילוק תא םסרפו לודגב חילצה רישה . ""FANTASTIC VOYAGE ארקנש
הנש התואב איצוה םג וילוק .ליחתמ רפאר ליבשב רגובמ ליג 31 ןב זא היהש
עיגהו קנעב חילצהש , "IT TAKES A THIEF" ארקנש ולש הרוכבה קסיד תא
היהש , "GANSTA PARADISE" רישה תא איצוה וילוק 95ב .הניטאלפל
קסידהמ היה רישה .רפייפ לשימ םע , "בשוחמ ןוכיס" טרסה לש לוקה-ספמ
.ימארג וילוקל איבהו קנעב חילצה רישה .רישה םש לע ארקנש וילוק לש ינשה
היה רבכ וילוק הזה ןמזב .תעבורמ הניטאלפל עיגהו קנעב חילצה קסידה םג
שילשה קסידה תא איצוה אוה 97ב .םלועב םיבוטהו םיכרעומה םירפארהמ דחא
ףתתשה םג וילוק .ומדוק ומכ חילצה אל קסידה , "MY SOUL" ארקנש ולש
קשנ תקזחהב וילוק םשאוה וילוק 00 תנשב . "ןיבורו ןמטאב" ומכ םיטרס רפסמב
.אלכב םימי 10ל קר ןודינ לבא ,יקוח אל
FANTASTIC VOYAGE-GREATEST HITS" . " קסידה איצוה וילוק 01ב
Hosted by www.Geocities.ws

1