הזה רמזה .הקיסומה םלועב םינושמה םירופיסהמ דחא אוה יירג דיוד לש ורופיס
. ץורפל חילצה הנורחאל קרו ותוריעצב בושו בוש החדנ
םע רבע אוה 9 ליגב .הילגנא ,רטס'צנמב 1969ב ליחתמ יירג דיוד לש ורופיס
דמלשכ .הטיסרבינואב םש דומלל ידכ לופרווילל רבע ךשמהבו ,סליוול ותחפשמ
אוה דומלל םייסשכ .םיריש בותכל בהאו תוקהל רפסמ םע העיפוה אוה ,םש
לגניס תא יירג איצוה 92ב . "HUT RECORES" םיטילקתה הרבחב םתח
תא איצוה אוה 93ב . "BIRDS WITHOUT WINGS" ארקנש ולש הרוכבה
תרוקיבל הכז קסידה . "A CENTURY ENDS" ארקנש ולש הרוכבה םובלא
םובלאה תאצ רחאל .םיקתוע ידמ רתוי רוכמל חילצה אל לבא םינותיעב הבוט
ארקנש יירג לש ינשה קסידה אצי 94ב .ןיוולק ןוש לש םמחמה רותב העיפוה יירג
.ולש תוקהלה תרבחמ קרזנ אוה ןולשיכה תובקעבו ,לשכנ קסידה . "FRESH"
SELL " ארקנש ולש ישילשה קסידה אצוי 96ב . "EMI" תרבחב םתח אוה
קר אציש ןוויכמ רקיעב ,הברה רכמ אל םשה תורמלש , "SELL SELL
בושו .הפוריאב םג םיבר םיצירעמ ול ויהש תורמל ,הלוכ הפוריאב אלו ,הינטירבב
ולש יעיברה קסידה תא .ולש םיטילקתה תרבחמ קרזנ יירג ןולשיכה תובקעב
חילצה הזה קסידה . "WHITE LADDER" ארקנ קסידהו ותיבב יירג טילקה
ויה יירג תא ומסרפש םילגניסה .הינטירבב תעבורמ הניטאלפב הכזו ,קנעב
חילצה קסידה ב"הראב םג . "PLEASE FORGIVE ME" -ו "BABYLON"
.םיקתוע ןוילימכ רכמו
תושעל רשפאש הארהש ,הזה ןייוצמה קורה רמז לש הלרדניסה רופיס אוה זא
.דבל םג תאז
Hosted by www.Geocities.ws

1