.הקיסומה םלועב םישדחה פוה פיהה ירמזמ דחא אוה ילנ
דלי היה ילנ ותוריעצב .ב"הרא ,ססקטב 80ב ליחתמ סנייה לנרוק לש ורופיס
דוע .תוטטקו תוכמב ףתתשה היהו ,רפס יתב העבראמ ףע אוה .יתייעב
.לובסייב קחשל בהא אוה ותוריעצב
הקיסומו פאר תקהל םיקהל טילחה אוה םש .סיאול טנסב רוגל רבע אוה 93ב
הייעיברהו דאפס יטיס ויחא תאו יל יפרמ ,ילע ןוגייק :תא וילא ףריצ אוה .הרוחש
האיצוה הקהלה ,ןכוס וגישה םהש רחאל 96ב . "ST.LUNATICS" תא המיקה
חילצה רישה . "GIMME WHAT YA GOT" ארקנש םהלש הרוכבה ריש תא
התסינ הקהלה חילצמ לגניס דוע רחאל .הירבח תאו הקהלה את םסרפו לודגב
ומצעל גישהל טילחה ילנו ,ולשכנ םה .הב םותחלו םיטילקת תרבח םישרהל
.וילא הקהלה תא ףרצל ןכמ רחאלו דבל הזוח
ןב זא היה ילנ .99ב UNIVERSAL RECORDS תרבחב םתחו חילצה אוה
COUNTRY " ארקנש ולש הרוכבה לגניס תא ילנ איצוה 00ב .דבלב 19
.רישה םש לע ארקנש קסיד איצוה ילנו ,לודגב חילצה רישה . GRAMMER"
.תוריכמה ידעצמב ןושארה םוקמל עיגהו ,קנעב אוה םג חילצה קסידה
, "SUMMER IN THE CITY" רישה תא טילקה אוה ,הקהלל וירבח םע
"ORIGINAL KINGS OF COMEDY" . טרסה לש לוקה-סב עיפוהש
םג אוה ךכש הארנו ,ןימי לגרב ולש הרירקה תא ליחתה הזה "דליה"ש ךכ
.ךישמי
Hosted by www.Geocities.ws

1