דוע לעופש רמזה .הקיסומה תירוטסיהב םילודגה םירמזהמ דחא אוה סנוג םוט
עיתפמ קבמאק םע םייתנש ינפל רזח ,תונונגס לש בר רפסמב רשו 60ה תונשמ
.חילצמו
רבכ רש היה סנוג .סליווב 1940 ינויל 7ב ליחתמ דרוודוו סאמוט לש ורופיס
.היסנכבו רפסה תיבב ותודליב
הקהלל סנוג ףרטצה 63ב .קראמ דלונ םהלו ,הדנילמ םע ןתחתה אוה 17 ליגב
רפסמל התוא חלשו ,ומד תטלק סנוג טילקה 64ב . THE SENATORS םשב
.לבקתה אל אוה ךא ,םיטילקת תורבח
סנוג תא האר ,סלימ ןודרוג םשב להנמש דע ,הקהלה םע עיפוהל ךישמה סנוג
ומש תא הניש םג אוה . "הקד" תרבחב הזוח ול רדיסו ונממ בהלתה ,עיפומ
CHILLES " ארקנש ולש הרוכבה לגניס תא סנוג טילקה 65ב .סנוג םוטל
ולש ינשה לגניסה תאז תמועל .דחוימב חילצה אל רישה . "AND FEVER
ITS NOT " ארקנ רישה .םידעצמה שארל עיגהו ,ותוא םסרפ ,קנעב חילצה
ומכ םיטיהל םע חילצהלו םיריש איצוהל ךישמה סנוג . "UNUSUAL
םש החנהו , ב"הראל רבע סנוג 70ב . "DELILAH"-ו "DETROIT CITY"
תויהל קראמ ונב תא הנימ אוהו , סנוג לש ונכוס תמ 70ה ףוסב .היזיוולט תינכות
LIVE CAESARS " קסידה תא סנוג איצוה 71ב .ולש ישיאה להנמה
קסידה אצי 88ב . "METADOR" רמזחמב סנוג עיפוה 87ב . "PALACE
80ה תונשב םיריש דוע איצוהל ךישמה סנוג .סנוג לש , ""MOVE CLOSER
היזיוולט תורדסב ףתתשהש תורמל .הפמהמ םלענ טאל טאל ךא 90ה תליחתו
רחאל סנוג רזח 99ב . "INTERSCOPE" תרבחב םתח סנוג 94ב .תובר
.לודגב חילצהו ,םיטאוד קסיד היהש , " "RELOADקסידה םע הכורא הקספה
BEST OF TOM " :ומכ ,סנוג לש םיבר םיפסוא םג ואצי םינשה לכ ךשמב
JONES" {98} , "TOM SINGS BALLADS" {99} , "TOM SINGS THE
.דועו {00} "SIXTIES" {99} , "HITS
Hosted by www.Geocities.ws

1