,הזה קנעה רמזה .הקיסומה תודלותב םיבוטה םירמזה דחא אוה ןוסקג לקיימ
קסידה לש אישב קיזחמ ,תיתחפשמה הקהלב ולש הריירקה תא ליחתהש
.הירוטסיהב רתויב רכמנה
אוה .ב"הרא ,הנאידניאב 1958 טסוגואל 29ב ליחתמ ןוסקג לקיימ לש ורופיס
הז אוהו ,םידליה יפלכ השק היה באה .םידלי תבורמו היינע החפשמל דלונ
.ולש החפשמב שיש ילקיזומה ןורשכה תא הליגש
.66 תנשב ,JACKSON 5 הקהלה תא ומיקה החפשמהמ םיחא השימח
המתח הקהלה 69ב .8 ןב היה אוה ןמז ותואבו הקהלב ריעצהו ןלוסה היה לקיימ
.םיקסיד 13 האיצוה הקהלה תונושארה םינשה תששב . "ןואטומ" תרבחב
לקיימ ןיבל ןיב .לודגב וחילצהש םיריש ובינהו ,םלועה לכב קנעב וחילצה םיקסידה
MUSIC AND ME" , " :םה העבראה .דבל םיקסיד 4 איצוהו דבל תצק דבע םג
םיקסידה . "FOREVER MICHAEL"-ו ""BEN" , "GOT TO BE THERE
ןואטוממ הדרפנ הקהלה 76ב .הקהלב רשכומה אוה לקיימש וחיכוהו וחילצה
ארקנש ולש ישימחה קסידה תא איצוה לקיימ 79ב . "קיפא" תרבחב המתחו
ץראמ םסוקה" לש שדוחמ הזחמב ועיפוה וירישמ קלחש , "OFF THE WALL"
ויהש םיריש רפסמ בינהו הפי הרוצב חילצה קסידה .לקיימ ףתתשה ובש , "ץוע
.דואמ חילצהש ףסונ קסיד ואיצוה םינוסקגה 80ב .ןושארה םוקמב
,קנע רמזל בוט רמזמ ךפה אוה ויתובקעבש ,לקיימ לש לודגה יונישה עיגה 82ב
. "THRILLER" קסידה תובקעב עיגה יונישה .הירוטסיהב םילודגה דחאו
רתויב רכמנה קסידה והזו ,םיקתוע ןוילימ 45ב רכמנו ק-נ-עב חילצה קסידה
םלוכש םיטיהל 7 ואצי קסידהמ .םעפ-יא רבשי םא קפסש איש ,הירוטסיהב
םג היהש , "THRILL" היה הלודג יכה הרוצב חילצהש רישה .קנעב וחילצה
רתויב בוטה פילקה תא בינה םגו TVMב עיפוהש רוחש ןמוא לש ןושארה רישה
(!)8ב לקיימ תא הכיז םג קסידה .תוקד 30כ לש טרס-ינימ םע ,םינמזה לכה
5 תרומת יספיפ תרבח םע וגוסמ ןושאר הזוח לע םתח לקיימ 83ב .ימארג יסרפ
אצי 84 .םייטסאלפ םיחותינ רופס-ןיא רבע לקיימ ןמז ותואב דוע .רלוד ןוילימ
קסידה אצי 87ב .תועפוה עסמב םג הוולש ,םינוסקגה לש ןורחאה קסידה
7כ ב"הראב רכמ קסידה .לודגב חילצה אוה םגו , "BAD" ארקנש ולש יעיבשה
.ןושארה םוקמל ועיגה קסידהמ ואציש םילגניסה תשמחו ,םיקתוע ןוילימ
.הזוחה לע רלוד ןוילימ 65 זא לביקו , "ינוס" תרבח םע הזוח םתח ןוסקג 91ב
. "DANGEROUS" ארקנש ולש ינימשה קסידה תא איצוה אוה הנש התואב
םג עיגהו תועפוה עסמל לקיימ אצי 92ב .םיקתוע ןוילימ 20כב רכמנ קסידה
.םיקקזנ םידליל הרזעל ןרק םיקה םג אוה .לארשיל
,םינוגמ םישעמ וב עציבש לע ותוא עבת 13 ןב דלי רשאכ ךבתסה לקיימ 93ב
94ב .הרשפל ועיגה םידדצה ינשש רחאל הנש רחאל המייתסה השרפה ךא
.ילסארפ הסיל םע ןתחתה לקיימ
,ולש רתויב םילודגה םירישה םע םיקסיד ללכש , "HISTORY" קסידה אצי 95ב
97ב .טנ'ג ,ותוחא םע טאוד היה םהמ דחאש ,םישדח םיריש ללכש ףסונ קסידו
, "BLOOD ON THE DANCE FLOOR" לקיימ לש ירישעה קסידה אצי
יבד םע ןתחתהו הסיל םע שרגתה לקיימ ןמז ותואב דוע .םיסקימר קסיד היהש
דמעומל ךפה לקיימ 01ב .סיראפו סנירפ ארקנש םינב ינש ודלונ גוזל .ואור
.לורנקורה לש הליהתה לכיהל סנכיהל
תפסונ םעפ חיכוהלו 01 ףוסב ,ןורחא הארנכ ,ףסונ קסיד איצוהל דמוע םג לקיימ
.םינמזה לכב רתויב םילודגה םירמזהמ דחא אוהש
Hosted by www.Geocities.ws

1