חילצהש רמז אוה לקיימ גרוג .םלועב םיבוטה םירמזהמ דחא אוה לקיימ גרוג
.תודיחיב םגו דמצ רותב םג לודגב
1963 ינויל 25ב ליחתמ {ירוקמה ומש}וטויאנאפ סוסאיריק סוגרוי לש ורופיס
.הילגנא ,ןודנולב
אצי 83ב .ילגסדיר ורדנא ,ןוכיתל ורבח םע דחיב םאוו דמצה תא םיקה אוה 82ב
עיגה ,לודגב חילצה קסידה . "FANTASTIC" ארקנש דמצה לש הרוכבה קסיד
ינש דוע האיצוה הקהלה .ורדנאו לקיימ תא םסרפו הינטירבב ןושארה םוקמל
.ב"הראב םגו הינטירבב םג דואמ וחילצהש םילגניס רפסמו םיחילצמ םיקסיד
ולש הרוכבה לגניס .השירפ לע עידוה לקיימ גרוגש רחאל קרפתה דמצה 86ב
. "I KNEW YOU WERE WAITING" ארקנ ןילקנרפ הטירא םע עצובש
.ימארג סרפב םיינשה תא הכיזו ב"הראב ןושארה םוקמל עיגה ,87ב אצי רישה
קסידה . ""FAITH ארקנש לקיימ לש ןושארה ולוסה קסיד אצי הנש התואב
8כ רכמ קסידה .ב"הראב ןושארה םוקמל ועיגה וכותמ םילגניס 4ו לודגב חילצה
ארקנש גרוג לש ינשה קסידה אצי 90ב .ימארגב לקיימ תא הכיזו םיקתוע ןוילימ
חילצה אל הזה קסידה . "LISTEN WITHOUT PREJUDICE, VOL 1"
RED HOT & " ארקנש ףסוא קסיד אצי 91ב .םיקתוע ןוילימכ קר רכמו
.סדייאב המחלמל ומרתנ ויתוסנכה לכש , "DANCE
םיקסיד איצוהל בריסו "ינוס" ולש םיטילקתה תרבח םע ךסכתסה לקיימ 92ב
ררחתשהל ידכ ףסכ םלשל ץלאנו טפשמב דיספה אוה 94ב .הרבחב םיפסונ
.סקרוומירד תרבחב םתח אוה רורחשה רחאל .ינוסמ
חילצה אל קסידה . "OLDER" ארקנש לקיימ גרוג לש ישילשה קסידה אצי 96ב
הנעטב הרטשמה ידי לע רצענ לקיימ 98ב .הינטירבב דואמ חילצה ךא ,ב"הראב
ןוראהמ אצי לקיימ הרקמה תובקעב .םיירוביצ םיתורישב הנוגמ תוגהנתהל
.ולש הזוחה תא הקיספה סקרוומירדו ,לאוסקסומוה אוהש הדוותהו
, "OUTSIDE" רישה תא בתכ לקיימ הרקמה לע .ןיגריו תרבחל רבע אוה
ארקנש לקיימ גרוג לש ףסוא קסיד אצי 98ב .הרקמה לע יריטס פילק םג ללכש
. "LADIES & GENTLEMEN: THE BEST OF GEORGE MICHAEL"
SONGS FROM THE LAST " ארקנש יוסיכ תואסרג לש קסיד אצי 99ב
CENTURY" .


1
Hosted by www.Geocities.ws

1