.םלועב םיחילצמהו םיבוטה םירפארהמ דחא אוה יז ייג
ריעצ ליגמ רבכ .ןילקורבב 1969 רבמצדל 4ב ליחתמ רטראק ןיש לש ורופיס
ךלהמב הז יוניכב שמתשה אוהו ,ייג ול וארק וירבחו פאר רישל בהא ןיש
.ולש הריירקה
תליחתב וירבח לש םיקסידב ףתתשהשכ לביק אוה ולש ןושארה סנאצה תא
. "IN MY LIFETIME" ארקנש ולש ןושארה רישה אצי 95ב .90ה תונש
קסיד םע הלודגה הצירפה עיגה 96ב .דבלב תימוקמ החלצהל הכז רישה
קנעב חילצה קסידה . "REASONABLE DEBUBT" ארקנש ולש הרוכבה
CANT "-ו "NO NIGGA" :קסידהמ ואצי םילודג םיטיהל ינש .בהזל עיגהו
תרבח תא םירבח רפסמו יז ייג םיקה הנש התוKNOCK DA HUSTLE" . בא
IM MY " יז לש ינשה קסידה אצי 97ב . "ROC-A-FELLA" םיטילקתה
קסידב .הניטאלפל עיגהו קנעב אוה םג חילצהש , "LIFETIME, VOL 1
קנעב חילצהש קסיד דוע אצי 98ב .וכו םיק ליל ידאד פאפ ומכ םינמוא ופתתשה
חילצה קסידה םש לע ארקנש אשונה ריש . "HARD KNOCK LIFE VOL2"
ןמז ותואב .דועו DMX ןוארב יסקופ ומכ םינמוא ופתתשה קסידב .לודגב אוה םג
אוה עונלוקב םג .םיריעצ םינמואל םימובלא רפסמ קיפהו תועפוה עסמל יז אצי
LIFE " ארקנש יז ייג לש יעיברה קסידב אצי 99ב .םיטרס רפסמ קיפהשכ דבע
אל לבא חילצה הז קסיד םג . "AND TIMES OF S. CARTER VOL 3
.וימדוק ומכ לודגב
HEARTBREAKER" . " רישב יראק הירמ םע טאוד רש אוה הנש התואב דוע
THE DYNESTY:ROC LA FAMILIA" . " ייג לש ישימחה קסידה אצי 00ב
הז קסיד םג , "THE BLUEPRINT" ארקנש יז לש ישישה קסידה אצי 01ב
פארה םוחתב םיבוטה םישנאה דחא אוה יז ייגש תפסונ םעפ חיכוהו חילצה
.ימלועה

Hosted by www.Geocities.ws

1