רמזה .הקיסומה םלועב םיינורשכהו םיבוטה םירמזהמ דחא אוה סמאדא ןאיר
.2000 תנשב קר םסרפתה ,דבל ויריש לכ תא בתוכש
היהשכ .ב"הרא ,הניילורקב 1974 רבמבונל 5ב ליחתמ סמאדא ןאיר לש ורופיס
הקהלה 96ב . WHISKEYTOWN ארקנש הקהל סמאדא םיקה 20 ןב
חילצהש , ""FAITHLESS STREET ארקנש הלש הרוכבה קסיד תא האיצוה
"STRANGES ALMANAC" . הקהלה לש ינשה קסידה אצי 97ב .הפי הרוצב
PNEUMONIA" " ארקנש הקהלה לש ןורחאה קסידה אצי 2000ב
םיכוסכס תובקעב החדנ האיציה ךא ,ינפל םייתנשכ תאצל רומא היה קסידה
קסיד תא .ולוס תריירקב חותפל ןאיר טילחה הקרפתה הקהלהש רחאל .הקהלב
.HEARTBREAKER"" ארקנ קסידהו דבלב םייעובש טילקה אוה ולש הרוכבה
תרבחב םתח אוה קסידה תאצ רחאל .ןאיר תא םסרפו דואמ חילצה קסידה
קסידה אצי 01ב . "לסרבינוי" לש תבה תורבחמ תחא , ""LOST HIGHWAY
GOLD" . " לודג בכוכל ותוא ךפהש ןאיר לש ינשה
.החילצמו הכורא הריירק דוע ול הפצמו ךרדה תליחתב קר ןאירש ךכ

Hosted by www.Geocities.ws

1