20ה תב תרמזה .םלועב תוחילצמהו תובוטה תורמזהמ תחא איה סריפס ינטירב
םייתנשכ ינפל אציש ,הלש לודגה טיהלה תובקעב המיהדמ החלצהל התכז
תא םדיק המיהדמ הרוצה חילצהש רישה . "BABY ONE MORE TIME"
.םלועה לכב לע תבכוכ לש דמעמל ינטירב
רבכ .הדלונ איה םש הנאיסולב 1981 רבמצדל 2ב ליחתמ ינטירב לש הרופיס
היזיוולט תוינכותבו תוגצהב עיפוה איה .המבה לע עיפוה איה ריעצ ליגב
ללגב החילצה אל ךא ,סואמ יקימ ןודעומל לבקתהל התסינ איה 8 ליגב.תונטק
תא הנושארל השגפ םג איה םש .לבקתהל החילצה איה 11 ליגב .ריעצה הליג
בור תא התליב איהו הלש ןורשכה תא והיז םיקיפמה .יוושכעה הרבח ,ןיטסג
תרבח םע הזוח המתח איה 15 ליגב .תויונמואלו דוקירל רפס יתבב התודלי
םדיקש טיהלה ,"BABY ONE MORE TIME" תא איצוה איה 98ב . JIVE
ידעצמב ןושארה םוקמל עיגה קסידה .רישה ומכ ארקנש ,הלש םובלאה תא
.ב"הראב תוריכמה
, "OOPS I DID IT AGAIN" ארקנש ,הלש ינשה קסידה םג אצי 2000ב
םג הברהש ,ינטירב לש הרופיס ןכ םא והז .המיהדמ הרוצב אוה םג חילצהש
תוריעצה תונבל הער המגוד הווהמו ידמ תינפשוח הרוצב שבלתמ איהש םינעוט
אל הבהא םג .הזח תלדגהל חותינ התשע איהש ןעטנ דוע .התוא תובהואש
.בורקב ןתחתהל הארנכ םיכלוה איהו קניס נאמ ןיטסגו הל הרסח

Hosted by www.Geocities.ws

1