.הליגל תיסחי החילצמ יד תרמזו ,םלועב תוריעצה תורמזה תחא איה רפיפ יליב
הרזחו םייתנשל המלענ ,הלש הרוכבה ריש תא האיצוה 14 ליגב רבכש תרמזה
.שדח קסיד םע הנורחאל
יליב .הילגנאב ןודניווס ריעב 1982 רבמטפסב 22ב ליחתמ יליב לש הרופיס
המא םא דחיב ,םיריעצ תונורשכל רפס תיבב הדמלו ריעצ ליגמ רבכ עיפוה
העיצהו VMG םיטיהלה תרבח לש גיצנ הילא שגינ דחא םוי .סלריג סייפסהמ
ארקנש הלש ןושארה רישה תא 14 ליגב האיצוה איה .הקהלב הזוח הל
ךפהו ,הינטירבב ןושארה םוקמל עיגה רישה .""BECAUSE WE WANT TO
קסידה .ןושארה םוקמל עיגהש הירוטסיהב רתויב הריעצה תרמזל יליב תא
יצחכ רכמו חילצה יד קסידה ."HONEY TO THE BEE" ארקנ הלש ןושארה
הרתפ איהו שארל הל התלע החלצההש הארנכ .הינטירבב קר םיקתוע ןוילימ
רישה םע הרזח איה 2000 ףוסב .םייתנשל הקיזומהמ שפוח החקלו קיפמה תא
ןייוצמה
WALK OF LIFE" . " ארקנש האיצוה איה קסיד םג .""DAY AND NIGHT
.ךורא שפוח הזיא דוע המצעל חקית אלו רישל ךישמת יליבש תווקל ךירצ
Hosted by www.Geocities.ws

1