תורמזהמ תחא איה יראק .םלועב תוחילצה פופה תורמזמ תחא איה יראק הירמ
.90ה תונש לש תוחילצמה
ושרגתה הירוה .הדלונ איהשכ 1970 ץרמל 27ב ליחתמ יראק הירמ לש הרופיס
.3 תב התיה איהשכ
איה התודליב .הנממ הלבק איה הרישל ןוצרה תאו הרפוא תרמז התיה אמא
עיפומ התייה איה .םיריש תבתוכ םג התייה איהו תונורשכל תויורחתב עיפוה
.םינוש םינודעומבו םיבאפב
תרבח לכנמל יראק לש םיריש לש תטלק בינגהל הירבחמ דחא חילצה דחא םוי
יראק 88ב .בהלתהו תטלקה תא עמש ימוט .הלטנומ ימוט -היבמולוק םיטילקתה
.הלש ןושארה םוסרפה הזוח תא הלבק
רכמו דואמ חילצה קסידה .המש לע ארקנש הלש ןושארה קסידה אצי 90 תנשב
תא 92ב איצוה איה .ימראג יסרפ 2 הלבק יראק הנש התואב .םיקתוע ןוילימ 7כ
"MTV UNPLUGGED" ישילשה תא םגו "EMOTIONS" הלש ינשה קסידה
MUSIC" הלש יעיברה קסידה תא איצוהו הלטנומ ימוט םע הנתחתה איה 93ב .
לגניסה . "DAYDREAM" ישימחה קסידה תא איצוה איה 95ב . "BOX
.ב"הראב ןושארה םוקמב תופיצרב תועובש 16 ההש , ""ONE SWEET DAY
.שדח ימלוע איש
. "BUTTERFLY" ישיש קסיד האיצוהו ימוטמ השרגתה יראק 97 תנשב
אצי 99ב . "S1#" ארקנ אוהו םיטיהל ףסוא אוה יראק לש יעיבשה קסידה
RAINBOW" . " הלש ינימשה קסידה

Hosted by www.Geocities.ws

1