.םלועב תוקיתווהו תוחילצמה תורמזה תחא איה ןוסקג טנג
,הקיזומב רתויב תמסרופמה החפשמל 1966 ינויל 16ב ליחתמ טנג לש הרופיס
איה ריעצ ליגמ רבכ .החפשמה לש תיעישתה תבה התיה איה .ןוסקג תחפשמ
.היזיוולטב תורדסב עיפומ התיהו היחא םע עיפומ התיה איה .המבה לע עיפוה
ןושארה קסידה תא איצוהו , M&A תרבח םע הזוח המתח איה 16 תב התיהשכ
הנתחתהש רחאל .היזיוולטב עיפוהל הרזח איהו לשכנ קסידה . 82ב הלש
טנג הרזח ,הקיזומהמ הקספה התשעו התחפשמ םע הבר תאז תובקעבו יאשחב
ךפהו םיקתוע ןוילימ 10כ רכמ קסידה . "CONTROL" תא איצוהו 86ב
ךפה הזה קסידה םג . "RYTHM NATIO 1814" אצי 89ב .הרידא החלצהל
,ןיגריו תרבח םע המתח איה 91ב .םיקתוע ןוילימ 10כ אוה םג רכמו טיהלל
, "JANET" אצי 93ב .ונמזב איש .םימובלא ינש לע רלוד ןוילימ 32 הלבקו
איה98ב .ףסוא קסיד איצוהו ,היחא םע טאוד הטילקה איה 95ב .חילצה ןבומכש
,םייתנשכ הזה קסידה לע הדבע איה . "VELVET ROPE" קסיד דוע האיצוה
ףוסב הרזחו המ ןמזל חטשהמ המלאנ טנג .תוישפנ תוערפהמ הלבס םהב
םג איה ובש טרס , "2 ףרוטמה רוספורפה" לש לוקה לוקספל ריש םע 2000
חילצהש , "ALL FOR YOU" הלש ףסונ ריש אצי 2001 ץרמבו .הפתתשה
.ךרדב אצמנ שדח קסיד םג .דואמ
.םינמז הברה דוע ונתא תויהל תכלוה טנגש ךכ
1
Hosted by www.Geocities.ws

1