דורווה רעישה תלעב הנבלה תרמזה .םלועב תוריעצה תורמזה תחא איה קניפ
THERE YOU GO" . " טיהלה תובקעב הסרפתה הרוחש תרמז ומכ תעמשנש
הרטיגב ןגינ היבא .הייפלדליפב , {יוניכ הז קניפ} רומ השילא לש הרופיס
םינודעומב העיפומ התייה איה .ריעצ ליגב רבכ הבתכו הרש קניפ ותרזעבו
המיכסה איה .הזוח הל עיצהו MCA תרבחמ שיא התוא האר דחא םויו םינוש
ןמז דמעמ הקיזחה אל הקהלה . BASIC INSTINCT םשב הקהלל הפרטצהו
האיצוה איה םש .סייפ הל תרבחל הרבע איה .הרבחב הלש הזוחה םג ומכ ,בר
"MOST GIRLS"ו "THERE YOU GO" הלש םינושארה םירישה תא
ארקנש האיצוה איה קסיד םג .םלועה לכב התוא ומסרפו לודגב וחילצהש
.2000 תנשב אצי קסידה . "CANT TAKE ME HOME"
דבל תויחל הל תפכא אלש ךכ לעו ,םירבגב שיש עורה לע רבדל תבהוא קניפ
.םייחה לכ
.תובורקה םינשב הלש דורווהמ הברה דוע הארנ הארנכ ונאש ךכ
Hosted by www.Geocities.ws

1