םיחתופו החילצמה הקהלה תא םיבזועש םישנא םתואמ תחא איה לווילאה ירג
ןנור , {תאד קייט}סמאיליוו יבור הל ומדק ,תוחפ אל החילצמ ולוס תרירקב
.המכ דועו {ןוזיוב}גניטיק
תלייד רותב תדבוע התייה איה התודליב .ןודנולב 1972ב ליחתמ ירג לש הרופיס
העדומ התאר איה דחא םוי .םוריעב תמלטצמ םג התיהו ,היזיוולט תינכותב
סייפסה תקהל הרצונ ךכו הלבקתה ירג .הקהלל תרמז םישפחמ הבש ןותיעב
רגניג התייה ירג .םינמזה לכב תוחילצה תוקהלה תחא תויהל הכפהש סלריג
תועומשה .הקהלה תא בוזעל הטילחה איה 1998 רבטפסב .הקהלב סייפס
הסכתסה איהש ךכ לע ורביד
ןטרסל תודשח תובקעב ןייארתהל התצר איהש תועומש םג ויהו ,יב ינאלמ םע
.הקהלה לש ףופצה םינמזה חול ללגב תאז תושעל חילצה אל ךא ,הל היהש דש
חילצהש , "LOOK AT ME" ארקנש ןושאר ריש ירג האיצוה השירפה רחאל
הלש ןושארה קסידהמ היה רישה .הנוכנ התיה ירג לש הטלחהה הארהו דואמ
ראש ינפב םג תלדה תא חתפו חילצה קסידה . "SCHIZOPHONIC" ארקנש
קסיד איצוה איה 01ב .ולוס קסיד תחא לכ ואיצוהש סלריג סייפסה תקהל תורבח
ונממ ןושארה רישה . "SCREAM IF YOU WANNA GO FASTER" ינש
ובש טרס לש לוק ספמ היהש , "IT RAINING MAN"ל יוסיכה תאסרג היה
.הפתתשה
,החילצמ הקהלמ שורפל רשפאש ,הנושארה םעפב אל ,החיכומ ירגש ךכ
.דבל םג חילצהלו
Hosted by www.Geocities.ws

1