תב תרמזה .הרוחשה הקיסומה םוחתב תוליבומה םישנהמ תחא איה ליה ןירול
הברה הלש הקיסומב תבלשמ ,דחא ימארג סרפמ רתויב תוכזל הקיפסהש 26ה
.פופו קור ,הרוחש הקיסומ ומכ תונונגס
הפשחנ איהש ךכ רמז היה היבא .1975 יאמל 25ב ליחתמ ליה לש הרופיס
.ריעצ ליגב רבכ הקיסומל
הבהאתהו ,םינשי םיטילקת רפסמ תיבה לש ףתרמב התליג איה 6 תב התייהשכ
םיטרס רפסמב עיפוה םג איה .ריעצ ליגב רבכ עיפוהל הליחתה איה .הקיסומב
.לסרודכ הקחיש וליפאו היזיוולט תורדסו
רפס תיב ותואב התיא ודמלש ,סארפ ודוד ןבו ןא'ג ףלקיוו ,איה 13 תב התייהשכ
94ב קר ואיצוה םה םהלש ןושארה קסידה תא . FUGGES תקהל תא ומיקה
BLUNTED ON REALITY" " ארקנו
THE " םהלש ינשה קסידל םרגו ןייוצמ חילצה תועפוהה עסמ ךא ,לשכנ קסידה
יסרפ ינש לביק קסידה .םיקתוע ןוילימ 17 רוכמלו קנעב חילצהל , "SCORE
ןמזב .הקיסומהמ תצק החנו ,ןב ליה הדילוה םובלאה תאצ רחאל .ימארג
דובעל הליחתה ליה םג .ולוס ימובלא לע דובעל וליחתה סארפו ןא'ג החונמה
לש הרוכבה םובלא אצי 98ב .תב םעפהו ,בוש הדלי איה הדובעה ןמזב .דבל
לע הלביק איה . "THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL" ליה
!!!ימארג יסרפ 5 הזה קסידה
THE COMPACT " ארקנו הפי חילצה םגש ,הלש ינשה קסידה אצי 99ב
LAURYN HILL" .
םהל םיעיגמש הנעטב העיבת ליה דגנ ושיגה םישנא רפסמו ,דורו לכה אל ךא
.טפשמה תיבב ןיידע ןודנ ןיינעה .הלש הרוכבה קסיד לע ףסכו טידרק
Hosted by www.Geocities.ws

1