ךרה לוקה .הרוחשה הקיזומה םוחתב תובוטה תורמזהמ תחא איה ןוטסקרב ינוט
.םלועה לכב החלצה הל איבה תרמזה לש ןייוצמהו
רבכ דחיב ועיפוה תוריעצה תויחאה .תויחא 5 דוע הל ויהו 67ב הדלו נןוטסקרב
.ריעצ ליגב
הזחו לע 90ב ומתחוהו THE BRAXTONS תארקנש הקהל ומיקה תונבה
ARISTA . ב
תיאמצע הריירקב ליחתהלו הקהלה תא בוזעל הל םרג ןוטסקרב לש לוקה
LAFACE . תרבחב
ינוט תא הכיזו ,קנעב חילצה אוהו ןוטסקרב לש המש לע וארק ןושארה קסידל
אצי 96ב . "BREATHE AGAIN" רישה לע דחא סרפ דועו ימארג יסרפ 3ב
רחאל .קנעב חילצה אוה םגו , "SECRETS" ארקנש הלש ינשה קסידה
HE " לגניסה . "HEAT" קסידה םע 00 ףוסב ינוט הרזח הרצק הקספה
ןוטסקרב תא הכיזו לודגב חילצה , "WASN'T MAN ENOUGH FOR ME
.דחא ימרג סארפב
וכשמי הלש םיפיה םייחהש הארנו ,סיאול ירקל הרבחל האשינ איה 01 תליחתב
.בר ןמז דוע
Hosted by www.Geocities.ws

1