איהש תורמל .ימלועה פארה םוחתב תובוטה תורמזהמ תחא איה טוילא יסימ
.םינש רפסמ ינפל קר הלש םוסרפה תא הלבק איה ,תובר םינש רבכ עיפומ
הדלי התיהשכ ושרגתה הירוה .הניגרווב 1971ב ליחתמ טוילא יסימ לש הרופיס
םשב הקהלל הפרטצה איה 91ב .12 ליגמ רבכ םיריש הבתכ איה .הנטק
איה קסידה תובקעב .תויונחל אצי אלש דחא קסיד האיצוה הקהלה .SISTA
THE הארקנש ,הלשמ םיטילקת תרבח המיקהו תובר הדובע תועצה הלביק
SUPA " ארקנש טוילא לש ןושארה ולוסה קסיד אצי 97ב . GOLDMINE
THE RAIN לגניסה .הניטאלפל עיגהו לודגב חילצה קסידה . "DUPA FLY
MTV . יסרפ 3ל דמעומ היהו ןייוצמ חילצה
99ב .םיקסיד לש הקפהו תומוסרפ ,םידלי תוינכותב הפתתשה םג טוילא ןיבל ןיב
ועיפוה רתיה ןיב . "DA REAL WORD" הלש ינשה קסידה תא האיצוה איה
.םנימאו דליצ זינטסדה הזה קסידב
MISS E-SO ADDICTIVE" . " ארקנש ףסונ קסיד האיצוה איה 01ב
.רהמ ךכ-לכ חטשהמ םלעת אל הארנכ תאזה הקוסעה תרמזהש לכ
Hosted by www.Geocities.ws

1