תידנקה תרמזה ,הקיסומה םוחתב תושדחה תורמזהמ תחא איה ודטרופ ילנ
IM LIKE A BIRD" . " טיהלה תוכזב המסרפתה
.םילגוטרופ ויה הירוה .הדנק ,הירוטקיו ב1980ב ליחתמ ודטרופ ילטנ לש הרופיס
.ז'גל רפס תיבב הדמל איה ריעצ ליגב
תקהל תא המיקה איה 95ב .וטנורוטל הרבע איה רפס תיב הרמג איהש ירחא
תרבח םע הזוח המתח איה ,הקהלה םע החלצהה תובקעב . NELSTAR
WHOA " הלש הרוכבה קסיד תא 00ב האיצוה איה המש . DREAM WORKS
. "IM LIKE A BIRD" םלועה לכב התוא םסרפש טיהלה אצי ונממ , "NELLY
רישל ילנ תא ןימזהש ,ןו'ג ןוטלא היה רישהו קסידה תא ובהאש םישנאהמ דחא
.טאוד ותיא
אלש ןורשכ דוע היהת איהש וא ,הלודג תרמזל ךופהל לכות ילנ םע דיגי ןמזה
.שממתה
Hosted by www.Geocities.ws

1