השדחה תרמזה לע .םלועב בוטה לוקה תולעב תורמזהמ תחא איה יירג יסמ
.רתויב הפיה לוקה תא לבא ,קסעב תורעוכמ יכה םינפה תא הל שיש םירמוא
הקיסומ הבהא אל איה התודליב .ויהוא ,ןוטנקב ליחתמ יירג יסמ לש הרופיס
.הטיסרבינואב דומלל הליחתהשכ קר ,רחואמ ליגב רישל הליחתהו דחוימ ןפואב
הלש רחא רבח .הלש בוט רבח םע רישל הליחתה איה .סלגנא סולב הדמל איה
דחא םוי .םש ועיפוהו ןטק הפק תיב וחתפ םה .הקהלל הילא ףרטצהל הל עיצה
םש איצוה איה .הרבחב הזוח הל עיצהו התוא עמש ATLANTIC תרבחמ גיצנ
.רואל אצי אלש ,קסיד
קסידה תא ועמשש , EPIC תרבחב ףסונ סנא'צ הלביק ךא ,התיבה הרזח איה
הרוכבה קסיד תא האיצוה איה 99ב .םהילצא יסמ תא ומיתחהו ,רואל אצי אלש
, I TRY" " היה הלש הרוכבה ריש . "ON HOW LIFE IS" ארקנש הלש
התנקו ,קסידה לע תועושת הברה הלביק איה .םלועה לכב התוא םסרפש
.הרוחשה הקיסומב דובכ לש םש המצעל
Hosted by www.Geocities.ws

1