,תידנלסיאה תרמזה .הקיסומה םוחתב תונוש רתויה תורמזהמ תחא איה קרויב
רבכ הלש ןושארה םובלאה תא הטילקה ,הלש הרישב תנונגס רפסמ תבלשמש
.11 ליגב
רבמבונל 21ב ליחתמ ,קרויב {הלש יטרפה םשה}ריטודסנומדוג לש הרופיס
שמח ליגב .תקונית התיהשכ ושרגתה הירוה .דנלסיא תריב ,קיוויקרב 1965
הזוח לע המתח איה 11 ליגב רבכו תויונמואל רפס תיבב דומלל הליחתה קרויב
ארקנש הלש הרוכבה םובלא תא 76ב האיצוה איה .םיטילקת תרבח םע
המייס איה 80ב .הניטלפב םש הכזו דנלסיאב קנעב חילצה קסידה . ""BJORK
הפרטצה קרויב 81 תנשב ןכמ רחאל .החלצהב תויונמואל רפסה תיב תא
הפרטצה קרויבו ,הקרפתה הקהלה הנש רחאל . SPIT&SNOT םשב הקהלל
דמעמ הקיזחה תאזה הקהלה םג ךא , TAPPI TIKARRASS םשב הקהלל
ףסוא התיהש , KUKL םשב הקהלל הפרטצה איה 83 תנשב .תחא הנש קר
הקהלה .תינלוסה התיה הנושארל קרויב הקהלב .םידנלסיא םינמואו םירמז לש
לש רוכבה הנב םג דלונ הנש התואב .86ב הקרפתהו ,םיקסיד ינש האיצוה
.ודרפנ םה הדילה רחאל לבא ,ןודלא רות היה באה .ירדניס ארקנש קרויב
קסידה . SUGARCUBES ארקנש הקהל ומיקה םיינשה הדירפה תורמל
ארקנ הקהלה לש ןושארה
ימ ועדי הנושארה םעפב .הפוריא לכב חילצה אוהו , ""LIFE TOO GOOD
,ןושארה ומכ חילצה אל הקהלה לש ינשה קסידה .דנלסיאל ץוחמ םג קרויב תאז
יח ןפלוא םובלא קרויב הטילקה שפוחה ךשמב .90ב רצק שפוח וחקל הקהלהו
ארקנש ןושאר ולוס ריש הטילקה םג איה . "GLING GLO" ארקנש דחיב
93ב .הלש הרוכבה קסידל םיעטק לע הדבעו , "HUMAN BEHAVIOR"
וליפא הקהלהו חילצה םגש ,םהלש ישילשה קסידה תא ואיצוה סיבוקרגוסה
קרויב 93ב .הנש התוא ףוסב הקרופ הקהלה החלצהה תורמל .U2 תא הממיח
ךפהו קנעב חילצה קסידה . "DEBUT" ארקנש הלש הרוכבה קסיד תא האיצוה
םג , "POST" ארקנש הלש ינשה קסידה אצי 95ב .הלודג תבכוכל קרויב תא
ארקנש קרויב לש ישילשה קסידה אצי 97ב .םדוקה ומכ אל ךא חילצה קסיד
הלביק איה ןודנולבש רחאל דרפסל הרבע איה ןכמ רחאל . "TELEGRAM"
97ב יעיבר קסיד האיצוה איה דרפסב .התוא הגרה אל לזמב קרש ץפנ תפטעמ
ארקנש טרסב הפתתשה םג איה 98ב . "HOMEGENIC" ארקנש
העבשנ קרויב לבא ,הפי הרוצב חילצה טרסה . "DANCER IN THE DARK"
.בוש טרסל םלטצת אל םלועל איהש
SELMASONGS" . " ארקנש קרויב לש ישימחה קסידה אצי 00ב
לש םיקסידב עיפומ םגו ,שדח קסידל רמוח לע דובעל הכישממ איה םייתניב
.החונמ לש עגר ןיא תאזה תניוצמה תרמזלש ךכ ,םירחא םינמוא
Hosted by www.Geocities.ws

1