ללגב המסרפתה תרמזה .הרוחשה הקיסומב תובוטה תורמזה תחא איה םיק ליל
.טיהלל ךפהש , "NOTORIOUS K.I.M." קסידה
9 תב התיהשכ .ןילקורבב 1975 ילויל 11ב ליחתמ סנוג ילרבמיק לש הרופיס
.תיבהמ התוא קליס היבא 15 ליגב .היבא םע רוגל הרבע איהו ושרגתה הירוה
הקהלל לבקתהל הל רזע אוה .גיב סוירוטונ היה תורדרדיהמ םיק תא ליצהש ימ
.םירבג 8 הללכש הקהלב הדיחי תב התיה םש , JUNIOR MAFIA םשב
. "CONSPIRACY" ארקנש םהלש הרוכבה קסיד תא האיצוה הקהלה 95ב
רחאל .םיק ליל תא םג ןבומכו ,הקהלה ירבח תא םסרפו דואמ חילצה קסידה
HARD " ארקנש הרוכבה קסיד תא םיק 96ב האיצוה הקרפתה הקהלהש
,דואמ חילצה קסידה .ידאד פאפ היה םובלאה לש םיקיפמה ןיב . "CORE
פאר דעצמב ןושארה םוקמל עיגהש "NO TIME" היה קסידהמ טיהלהו
SHES ALL THAT" " ארקנש טרסב עונלוקב םג העיפוה איה 99ב .הקירמאב
.
קסידל ,הרוחשה הקיסומב תבכוכל התוא ךפהש קסידה תא האיצוה איה 00ב
סוירוטונ בוטה הרבח לש ורכזל ךכ ארקנש , "NOTORIOUS K.I.M." וארק
לש הנושארה השילשל סנכנ ,קנעב חילצה קסידה .ןכ ינפל רצק ןמז חצרנש גיב
קסידה תפיטע לש םולצתבש ןוויכמ היירורעשב הוול םגו ,םירכמנה םיקסידה
.ףושח הזח םע םיק העיפוה
LADY " רישב הרליגאו הימ ,קניפ םע הלועפ הפתש םג איה הנורחאל
.ב"הראב ןושארה םוקמל עיגהש , "MARMALADE
הקיסומב תבכוכל םינש המכ ךות םיק ליל הכפה הליגר בוחר תרענמש ךכ
.הלש תוירורעשהו הקיסומה םע קיספת אל איהש הארנו ,תימלועה
Hosted by www.Geocities.ws

1