הקיפסה תאזה תנייוצמה תרמזה ,םלועב תוריעצה תורמזה תחא איה ידנרב
.20 ליג ינפל דוע עונלוקב םגו היזיוולטב םג בככלו םיקסיד האיצוהל
.ב"הרא ,יפיסיסימ 1979 ראורבפל 11ב ליחתמ דוורונ ידנרב לש הרופיס
,םינשידוא הברהל תשגינ התיהו תימוקמה הייסנכב הרש התיה איה התודליב
MAKE IT " ארקנש ריש האיצוה איה 11 ליגב .החילצה אל איה םהבש
,רישה תא ועמש םיטילקת תורבח רפסמ לבא חילצה אל רישה . "RIGHT
איה 95ב .14 תב התיהשכ קיטנלטא תרבחב המתח ידנרב .ידנרבמ ובהלתהו
םיקתוע ןוילימ 3.1כ רכמ קסידה .המש לע ארקנש הרוכבה קסיד תא האיצוה
.םלועה לכב ידנרב תא ומסרפו ,לודגב וחילצה קסידהמ ואציש םילגניסה לכו
עיפוה איה 96בו םיאמב רפסמ םג אלא ,הנממ ובהלתה םיטילקת תורבח קר אל
תישע המ עדוי ינא" טרסב העיפוה איה 98ב .דואמ חילצהש "השיאומ" הרדסב
.לודגב אוה םג חילצהש , "ןורחאה ץיקב
. "NEVER SAY EVER" ארקנש הלש ינשה קסידה תא האיצוה איה 98ב
תרמזה םע טאוד היהש , "THAT BOY IS MINE" היה ונממ לודגה טיהלה
דמעמ קיזחה רישה .טאוד הירחאו ינפל ידנרב םע תכסכוסמ התיהש ,הקינומ
תונב טאוד לש איש היה הזש ,םיפוצר תועובש 7 ב"הראב ןושארה םוקמב
.ימארגב תונבה תא הכיז רישה .ב"הראב
,טניירב יבוק םע רתיה ןיב האצישכ תורתוכב התיה ידנרב םייטרפה םייחב םג
.לסרודכב סרקיילה בכוכ
רשפא זא םירבד הברה ךכ לכ תושעל הזכ ליגב רבכ הקיפסה ידנרב םאש הככ
.םינש פסמ דועב השעת איה המ תוארלו תוכחל קר

Hosted by www.Geocities.ws

1