.םלועב תובוטהו תוקיתווה פופה תורמזמ תחא איה ןייווט היינאש
תנשב ןייווט היינאשל המש תא התנש איה} סדראודא הני'גר ןילייא לש הרופיס
.תויחאו םיחא 4 דוע הל ויה .הדנק ,רוסדניווב 1965 טסוגואל 28ב ליחתמ ,{93
.בוש הנתחתה אמא 6 תב התיהשכו ,ושרגתה הירוה םייתנש תב התיה איהשכ
התייה איה .ןגנלו רישל היינאש הבהא ריעצ ליגב רבכ .בר ינועב ויח הירוה
תוסנל ידכ וטנורוטל רובעל הטילחה 17 ליגבו ,ריעב תומוקמ ינימ לכב העיפומ
םישדוח רפסמל התיבה תרזוח התייהו דחוימב החילצה אל איה .םש הלזמ תא
וגרהנ הירוה 88ב .םירבגהמ רתוי קזח הדבע איה תיבב .וטנורוטל בוש תרזוחו
.הלש םינטקה םיחאב לפטל ידכ התיבה רוזחל הצלאנ איהו ,הנואתב
דחא םויו ,עיפוהל םייתניב הכישמה איה .תיבה תא ובזעו ולדג םיחאהש רחאל
איה המש ליוושאנל הרבע איה .הנממ בהלתהו הקיסומ יניינעל ד"וע התוא עמש
הארק איהו המש תא תונשל הנממ ושקב םג םש .םיטילקת תרבחב המתח
לע ארקנש הלש הרוכבה קסיד תא האיצוה איה 93ב .ןייווט היינאש המצעל
,חילצמ ילקיזומ קיפמ ,גנאל טאמ טרבור לבא ,דחוימב חילצה אל קסידה .המש
םירבחל וכפה ,ושגפנ םה .הנממ בהלתהו קסידהמ םירישה דחא תא עמש
לש ינשה קסידה לע דובעל וליחתהו זיראפל ורבע םה .ונתחתה םה 93בו םיבוט
ךפה קסידה . "THE WOMEN IN ME" ארקנו 95ב אצי קסידה .היינאש
רותב ימארגב היינאש תא הכיזו םיקתוע ןוילימ 12מ רתוי רכמ ,קנע טיהלל
. "COME ON OVER" ארקנש הלש ישילשה קסידה אצי 97ב .הנשה תרמז
יסרפב היינאש תא הכיז ,םלועה לכב םיקתוע ןוילימ 32כ רכמ הזה קסידה
םיטילקת ינשש הירוטסיהב הנושארה תרמזל היינאש תא ךפהו םיפסונ ימארג
האצי םג היינאש 98ב .הז רחא הזב םיקתוע ןוילימ 10מ רתוי םירכומ הלש
.הלש ןושארה תועפוהה עסמל
רפסמ ונממ ואציו , "COME ON OVER" לש תיאפוריא הסרג אצי 99ב
THAT DON'T IMPRESS ME MUCH" . " ומכ םיטיהל
Hosted by www.Geocities.ws

1