הקיסומה לש הירוטסיהב תולודגה דחאו ,םלועב םויכ הבוטה תרמזה איה הנודמ
.תימלועה
,ןגישימב 1958 טסוגואל 16ב ליחתמ ינוקיק הקינורו יסיאול הנודמ לש הרופיס
הקיסומל הכשמנ איה התודליב .הנטק הדלי התייה איהשכ התמ אמא .ב"הרא
.דוקיר יגוחב התיהו דוקירו
העיפומ התיה איה .םש םסרפתהלו תוסנל ידכ קרוי-וינל האצי איה 77 תנשב
איה הרהמב .םש רישל ידכ ,זיראפל הרבע איה 79ב .םוריעב םג ,םש תנמגדמו
רחאל . BREAKFAST CLUB ארקנש הקהל םש המיקהו קרוי-וינל הרזח
תאזה הקהלה םג . EMMY ארקנש הקהלל הרבע הנודמ הקהלה קוריפ
קיפהל הלחה ותיא דחיבו ,סנמייק קרמ יג.ידה תא הריכה הנודמו ,הקרפתה
ארקנ הנודמ לש הרוכבה ריש .הרוכב םובלא לע דובעלו ,הלשמ םיריש
תא האיצוה םג הנודמ .םינודעומב חילצהו 82ב אצי אוה , "EVERYBODY"
עיגהו הפי חילצה , "HOLIDAY" רישה .המש לע ארקנש הלש הרוכבה קסיד
LIKE A " רישה אצי 84ב .הינטירבב םגו ב"הראב םג תחתופה הירישעל
התוא םסרפו ,ב"הראב ןושארה םוקמל עיגה ,קנעב חילצה רישה . "VIRGIN
ןמז ותואב .דואמ חילצהו אצי ,רישה םש לע ארקנש קסיד םג .םלועה לכב
.ורבע םינשמ הנודמ לש םוריע תונומת וארה יוביילפ ומכ םיניזגמ
טרסה אצי 85ב .עונלוקל םג רובעל התצר הנודמ הקיסומב החלצהה תובקעב
SHANGHAI " טרסה אצי 86ב .דואמ חילצה טרסה .הבוכיכב "ןזוס ןזוס"
.הנש התואב הנתחתה הנודמ ותיא ,ןפ ןוש םג ףתתשה טרסב . "SURPRISE
ארקנש הנודמ לש ישילשה קסידה אצי 86ב .לודגב לשכנ טרסה
איה 87ב .םיקתוע ןוילימ 5כ רכמו חילצה הז קסיד םג . ""TRUE BLUE
ריש לבא ,לשכנ הזה טרסה םג . "WHOS THAT GIRL" טרסב הפתתשה
.ןפ ןוש הלעבמ השרגתה איה 88ב .דואמ חילצה הנודמ הרש ותואש אשונה
הנודמ 90ב . "LIKE A PRAYER" ארקנש יעיבר קסיד האיצוה איה 89ב
התואב . "TRUTH OR DARE" טרסב דעותש יתיירורעש תועפוה עסמל האצי
, "MOVERICK" הארקנש תיאמצע םיטילקת תרבח החתפ איה הנש
IMMACULATE " ארקנש ףסוא קסיד האיצוהו "יסיירט קיד" טרסב הפתתשה
טרסב 93בו , "ןהלשמ הגיל" טרסב הפתתשה איה 92ב . "COLLECTION
. SEX ארקנש רפס האיצוה םג איה ןמז ותואב . "BODY OF EVIDENSE"
אל קסידה לבא ,קנעב חילצה רפסה .אצי "EROTICA" ארקנש ישיש קסיד םג
רתיה ןיב עיגהו ,ףסונ תועפוה עסמל האצי איה 93ב .םיקתוע ןוילימ 2כ קר רכמו
ארקנש הלש יעיבשה קסידה אצי הנש התואב .ביבא-לתל םג
לודגב חילצהש , "EVITA" טרסה אצי 96ב . ""BEDTOME STORIES
רחאל .רתויב הבוטה תינקחשה דיקפת לע בהזה סובולג סרפב הנודמ תא הכיזו
קסידה אצי 98ב .סדרול התיב תא התדליו ,ןוירהב איהש העידוה איה טרסה
ארקנש הלש יעישתה קסידה אצי 00ב .קנעב חילצהש , "RAY OF LIGHT"
הדליו , "אבה בוטה רבדה" טרסב הפתתשה םג איה הנש התואב . "MUSIC"
תכלוה איה בורקב .יציר יאג םע הנתחתה איה 01ב .ןבה וקור תא ,ינש דלי
.םינשה לכמ בטימה תא לולכיש ףסוא איצוהל
Hosted by www.Geocities.ws

1