.םלועב תובוטה יב.דנא.רה תורמזמ תחא איה הימ
תריב ,ןוטגנישווב 1980 רבוטקואב 10ב ליחתמ ןוסירה ירמ הימ לש הרופיס
איה .דוקירל רפס תיבב הדמלו ,דוקרלו רישל הימ הבהא התודליב רבכ .ב"הרא
.רפס תיבה םע קרוי-וינב עיפוהל העסנ םג
,רמז היה ומצעבש היבא 16 תב התיהשכו רישל דואמ הבהא םג הדליה הימ
תרבח להנמ היהש ,םלסיא קהל התוא עימשהו ,הלש ומד תטלק טילקה
הימ .הרש התוא עומשל ידכ התיבל עסנו ,הנממ בהלתה םלסיא .םיטילקתה
קרוי-וינל הרבע איה . "INTERSCOPE MUSIC" תרבחב המתח ףוסבל
יסימו ליה ורד ומכ תורמז םע דחיב ,הלש הרוכבה קסיד לע דובעל הליחתהו
קסידב רבודמ . "MYA" ארקנש הלש הרוכבה םובלא אצי 98 תנשב .טוילא
ריש , "ITS ALL ABOUT ME" היה קסידהמ ןושארה לגניסה .יב.דנא.ר
ינקירמאה דעצמב ישישה םוקמל עיגה רישה .ליה ורדו וקסיס וב ופתתשהש
.דואמ וחילצה םגש קסידהמ םילגניס רפסמ דוע האיצוה הימ .הימ תא םסרפו
הלש ינשה קסידה תא האיצוה הימ 00ב . .הלופכ הנטיאלפל עיגה ומצע קסידה
"CASE OF THE EX" לגניסה אצי ונממש , "FEAR OF FLYING" ארקנש
.םידעצמב ישימחה םוקמל עיגהש ,
ליל ,קניפ םע דחיב , "LADY MARMALADE" טיהלב הפתתשה הימ 01ב
.םידעצמב ןושארה םוקמל עיגהו קנעב חילצה רישה .הרליגא הניטסירכו םיק
IN TOO DEEP" . " ארקנש טרסב הפתתשה םג הימ
Hosted by www.Geocities.ws

1