.הקיסומה םלועב תושדחה הרוחשה הקיסומה תורמזמ תחא איה ויא
הקסעתה ויא .ב"הרא ,הייפלדליפב 1979ב ליחתמ סרפג ןיג ויא לש הרופיס
המיקה איה 90 תליחתב .הריעצ התיהשכ הרשו התודליב רבכ פארבו הקיסומב
קוריפ ירחא .תרמזהו תירפארה התיה איה .EDGE P םשב פאר תקהל
.תינפשחכ םג הדבעו םינודעומב העיפוה ויא ,הקהלה
הלגמו קיפמה .הרד רדל עיגה ויא לש ומד תטלקשכ עיגה הלש הצירפה
הרבחב התוא םיתחהל טילחהו הנממ בהלתה ,פארה םלועב לודגה תונורשכה
EVE OF " הלש ןושארה רישה תא הל קיפהו "AFTERMATH" ולש
98ב . "BULWORTH" טרסה לש לוקה-סב העיפוהש , "DESTRUCTION
תרבחב הזוח הל רדסל חילצה DMX לבא ,הרד לש הרבחה תא הבזע איה
האיצוהש ינפל ,םימובלא רפסמב הפתתשה איה .RUFF RYDERS LABEL
LET THERE BE " ארקנ קסידה .99ב הלש הרוכבה קסיד תא
םיבכוכ וחראתה קסידב . "EVE...FIRST LADY OF THE RUFF RYDES
.ב"הראב ןושארה םוקמל עיגהו לודגב חילצה קסידה .טוילא יסימו DMX ומכ
ובש , "SCORPION" ארקנש הלש ינשה קסידה תא האיצוה איה 00ב
LET ME BLOW YA " רישב טואד ונמ ,ינפטס ןווגו הרד רדו DMX ופתתשה
MIND" .
Hosted by www.Geocities.ws

1