תא חיכומש המ .םלועב תוחילצהו תובוטה תורמזהמ תחא איה ןוטסוי ינטיוו
המתח איהש הזוחה הז ,הקיסומה לש הלודגה הווידה לש תיקנעה החלצהה
.רלוד ןוילימ 100 תרומת "הטסירא" תרבח םע הנורחאל
רבכ רישל הליחתה ןוטסוי .1963 טסוגואל 9ב ליחתמ ןוטסוי ינטיוו לש הרופיס
רחאל .הלהקמה תינלוס תויהל הכפה 11 ליגבו הלהקמב הרש איה .5 ליגב
.עיפוהלו רישל הכישמה איה הלהקמה תביזע
האר אוה . "הטסירא" םיטילקתה תרבח להנמ הפצ 83ב תועפוהה דחאב
תא האיצוה ןוטסוי 85ב .ולש הרבחב התוא םיתחהו ,קנע ןורשיכ שי ןוטסוילש
אוה ןמז ותואבו ,קנעב חילצה קסידה .המש לע ארקנש הלש הרוכבה קסיד
ורכמנ ב"הראב קר .הירוטסיהב רתויב רכמנה תרמז לש הרוכב קסידל בשחנ
SAVING ALL MY LOVE " היה קסידהמ לודגה טיהלה .םיקתוע ןוילימ 10כ
86ב .םלועה לכב ןוטסוי תא םסרפו ןושארה םוקמל עיגה רישה . "FOR YOU
לש ינשה קסידה אצי 87ב .רתויב הבוטה תרמזה סרפ לע ימארג הלבק איה
םוקמל עיגהו קנעב חילצה הזה קסידה םג . "WHITNEY" ארקנש ןוטסוי
םוקמל ועיגה םלוכו םיקסידה ינשמ ואצי םילגניס 7 .תוריכמה ידעצמב ןושארה
.םלועה לכב תועפוה עסמל האצי ןוטסוי 87ב .םויה דע רבשנ אלש איש .ןושארה
. "IM YOUR BABY TONIGHT" ארקנש ינטיוו לש ישילשה קסידה אצי 90ב
,וימדוק ומכ חילצה אל קסידה תאז תורמל ךא ,רדנוו יביטס םע טאוד היה קסידב
רמגב ןוטסוי העיפוה 91ב .הקיסומהמ הרצק הקספה התשע ןוטסוי ויתובקעבו
םג איה הנש התואב .ןוארב יבוב םע ןוטסוי הנתחתה 92ב .ינקירמאה לב-רפוסה
אשונה ריש .קנעב חילצהש , ""BODYGUARDהלש ןושארה טרסב הפתתשה
. {הלש ףסונ איש }םידעצמב ןושארה םוקמב םיפוצר תועובש 14 ההש טרסהמ
הדלונ הנש התואב דוע .רישה לע ימארג יסרפ השולש ןוטסוי הלביק 94ב
"WAITING TO EXHALE" טרסב וטסוי הפתתשה 95ב .הרוכב תב ןוטסויל
עוציבב היהש ,םהלש לוקה ספו ,םיטרסה ינש . "PREACHERS WIFE" בו
ליבשב , יראק הירמ םע טאוד הטילקה ןוטסוי 98ב .לודגב וחילצה ןוטסוי לש
רישה 99ב . "WHEN YOU BELIVE" ארקנש רישב , "םירצמ ךיסנ" טרסה
ירחא אבש ,הלש יעיברה קסידה תא האיצוה םג ןוטסוי 98ב .רקסואב הכז
חילצה אוהו , "MY LOVE IS YOUR LOVE" וארק קסידל .הכורא הקספה
גרוג םע םישדח םיטאוד ינש וב ויהו ,ןוטסוי לש ףסוא קסיד אצי 00ב .וימדוק ומכ
.סאיסלגיא הקירנא םעו ,לקיימ
.םימסב תשמתשמ ןוטסויש ךכ לע תובר תומשאה םג ןנשי תונורחאה םינשב
לכב הכוז איה הל תיקנעה החלצהה תא ןוטסוימ םיענומ אל הלא תומשאה ךא
.םלועה
Hosted by www.Geocities.ws

1