.הקיסומב 90ה תונש ףוסב ועיפוהש תובוטה תורמזה תחא איה הילורבמיא ילטנ
לבא ,תונורחאה םייתנשב חטשהמ תצק המלענ 98ב דואמ החילצהש תרמזה
.בורקה ןמזב קסיד איצוהל תנווכתמ איה
.הילרטסוא ,ינידסב 1975 ראורבפל 4ב ליחתמ הילורבמיא ןי'ג ילטנ לש הרופיס
זא רבכ העדיו ,תומוסרפב עיפומו תדקור התיה איה התודליב .תויחא 3 הל ויה
.תמסרופמ יהשימ תויהל הצור איהש
איה 17 ליגב .הבריס איה ךא ,הרוכב קסיד איצוהל ילטנל עצוה 14 ליגב
ימוליצ םויס רחאל .גנונימ ילייק הקחיש םג םש , "םינכש" הרדסל הפרטצה
.םש םסרפתהלו תוסנל ידכ ןודנולל ילטנ הרבע הרדסה
ךופהל טילחהו ילטנ לש ןורשכהמ בהלתהש ,טרב ןא תא השגפ איה ןודנולב
המתח םג איה ףסונב .התיא ודבעיש םיקיפמ רפסמ הל ךדשלו הלש להנמל
י"ע םעפ עצוב רבכש , "TORN" היה ילטנ לש הרוכבה לגניס . RCA תרבחב
רבודמ היה ילטנ לש הרקמב לבא חילצה אל רישה רוקמב .תרחא הקהל
תועמשהה איש תא רבש ,םיקתוע ןויליממ רתוי רכמ לגניסה .תיקנע החלצהב
איה 98ב .םיפוצר תועובש 14 ב"הראב דעצמב ןושארה םוקמב הליבו הינטירבב
קסידה . "LEFT OF THE MIDDLE" ארקנש הלש הרוכבה קסיד תא האיצוה
םג ואצי קסידהמ .ינקירמאה דעצמב הנושארה הירישעל עיגהו ,דואמ חילצה
לגניסה תא האיצוה ילטנ 99ב .הפי הרוצב וחילצהש םילגניס רפסמ
STIGMATA" . " טרסה לש לוקה-ספב עיפוהש , "IDENTITY"
תרבח םע הבר איהו קסרתהל הליחתה ילטנ לש הרירקה החלצהה תורמל
.הלש םיטילקתה
ינל םעו רמיווש דייויד םע האצי איהשכ תוליכרה ירודמב העיפוה םג איה
.סטיברק
,הלש ינשה קסידה תא 01 ףוסב איצוהל תכלוה ילטנ הכוראה הקספהה רחאל
.בוש םלועה תא שובכל הסנת איהו
Hosted by www.Geocities.ws

1