.םלועב תוחילצמהו תובוטה תורמזהמ תחא איה ןויד ןילס
ובש קלחב הדלונ איה .הדנקב 1968 ץרמל 23ב ליחתמ ןויד ןילס לש הרופיס
הדמל איה 20 ליגב קר .הלש םאה תפש התיה תאזו ,תיתפרצ קר ורביד
,החפשמה לכ ובש ןטק ןודעומ היה הירוהל .תויחאו םיחא 13 הל ויה .תילגנא
תא המיהדה איה העיפוה ןוידש הנושארה םעפב .ועיפוה ןויד ללוכו םירוהה ללוכ
הנר םשב קיפמל רישה םע תטלק החלשו ריש הטילקה איה 12 ליגב .םיחכונה
ןילס לש הרוכבה קסיד אצי 81ב .ולצא התוא םיתחהו דואמ בהלתה אוה .יל'גנא
DAMOUR OU DAMITIE" . " ארקנש ןויד
קסיד האיצוה םג איה הנש התואב דוע .בהזל עיגהו תפרצב קנעב חילצה קסידה
םוקמב התכזו ,ןיסב תורחתב הפתתשה ןילס 82ב .סמסירכ יריש םע ינש
איה םשו ,לאירטנומ ןוידטצאב רויפיפאה ינפב רישל הנמזוה םג איה .ןושארה
הלוכי ןילסש וניבה תפרצב תיקנעה החלצהה רחאל .םיפוצ ףלא 65 לומ הרש
איה 88ב .םייזיפ םייוניש רפסמ הרבעו תילגנא הדמל ןילס .ב"הראב חילצהל םג
התכזו ןויזיוורואב הפתתשה איה הנש התואב CBS תרבח םע הזוח המתח
.ןושארה םוקמב
. "UNISON" ארקנש תילגנאב הלש ןושארה קסידה תא האיצוה איה 90ב
איה 91ב .םלועה לכב םיקתוע ןוילימ 2כ רכמו בהזל עיגה ,לודגב חילצה קסידה
אצי 92ב .רקסואב הכז רישה . "היחהו הפיה" רישל אשונה ריש תא הרש
COLOUR OF MY LOVE" . " אצי 93ב .המש לע ארקנש הלש ינשה קסידה
.םינש 26 היה םהינב ליגה שרפהש תורמל ,ונתחתה הנרו ןילס 94ב
LETS TALK ABOUT " ארקנש הלש יעיברה קסידה תא האיצוה איה 94ב
.םולהיל עיגהו םיקתוע ןוילימ 10מ רתוי רכמ ,קנעב חילצה קסידה . "LOVE
רתויב רכמנה היה הזה קסידה .תיתפרצב היהש , "DEUX" קסידה אצי 95ב
תוריבא ראות הלביק איה 96ב .הינטירבב בהזל עיגה םגו תפרצ לש הירוטסיהב
.הטנלטא תדיפמילוא לש החיתפה סקטב הרש םג איה הנש התואב .תפרצמ
ההש הזה קסידה . "BEAUCASE YOU LOVE ME" קסידה אצי 96ב דוע
דוע .ימלוע איש רבשו ,םיפוצר תועובש 19 ךשמב דרובליב לש דעצמה שארב
MY " רישה אצי 97ב . "FALLING INTO YOU" קסידה םג אצי הנש התואב
םיקסיד ינש דוע האיצוה איה .קינאטיט טרסהמ , "HEART WILL GO ON
"THESE ARE SPECIAL TIMES" אצי 98ב .הפוקת התואב תיתפרצב
ALL THE WAY A DECADE OF SONG" . " ארקנש ףסוא קסיד אצי 99ו
.הלש םיפסוא רפסמ דוע ואצי ךשמהב
ןושארה הנב תא הדלי איה 01ב .שפוחל תאצוי איהש העידוה איה 99 ףוסב
הכחנ ונאו רתוי םיבוט תויהל םילוכי אל הארנכ ןילס לש םייחהש ךכ .לראש-הנר
.הלש קבמאקל םייתניב

1
Hosted by www.Geocities.ws

1