ללגב אל המסרפתה תרמזה .םלועב תושדחה תורמזהמ תחא איה וריירוא ילטנ
.הפתתשה ןהבש תולבונלטה ללש ללגב אלא ,הלש הקיזומה
ריעצ ליגמ רבכ .יוואגורוא ,ואדיוטנומב 1977ב ליחתמ וריירוא ילטנ לש הרופיס
איה 12 ליגמ .תבכוכה תויהל הליגר התיהו היזיוולטבו תומבה לע ילטנ העיפוה
איה 14 ליגב .הלוק הקוקו יספפ ומכ תורבח לש תומוסרפבו תורדסב הפתתשה
.ליזרבמ תיקנע םידלי תבכוכ ,השוש תא תוולל הרחבנ
.הניטנגראל הדבל הבזעו הריירקב םדקתהל הטילחה איה 17 ליגב
הלודגה הצירפה עיגה 95ב .תוימוקמ תורדסב ףתתשהל הלחה איה הניטנגראב
עונלוקב םג . "DULCE ANA" החילצמה הרדסב הפתתשה איהש רחאל הלש
רחאל . "UN ARGENTINO EN NEUVA YORK" טרסב הפתתשה איה
לע ארקנש הלש הרוכבה קסיד אצי 98ב .הקיסומב דובעל הטילחה איה טרסה
.הלופכ הניטאלפב התוא הכיזו םלועה לכב קנעב חילצה קסידה .המש
איה 00ב .ץראב קנעב החילצהש , "תיארפ הבוב" הרדסב הפתתשה איה 99ב
הלש ינשה קסידה םג אצי הנש התואב .הנשה תיאטירבלס ראותב התכז
.ץראב העפוהל ילטנ עיגה 01ב . "TU VENENO" ארקנש

Hosted by www.Geocities.ws

1