,הנש 25מ רתוי עיפומש תרמזה .םינמזה לכב תולודגה תורמזהמ תחא איה רש
.החילצה םלוכבו תוקהלב הרבח התייה ,םיטרסב הפתתשה
החפשמב הלדג איה .1946 יאמל 20ב ליחתמ ןאזיקרס ןילרש לש הרופיס
אל ללכב רש םידומילב .הנטק הדלי התייהשכ תיבה תא בזע באהשכ ,היינע
.ריעצ ליגב ס"היב תא הבזעו חילצה
, "ינאס" תא הריכה איה םש .סל'גנא סול הרבעו תיבה תא הבזע איה 17 ליגב
סלטיבה לש םיריש רפסמ האיצוה איה הלחתהב .הלש להנמה תויהל ךפהש
.דחא ףא וניניע אלש
, "I GOT YOU BABE" רישה אצי 1965בו דמצ רותב עיפוהל ולחה םיינשה
ואיצוה 70ה תליחתב .ןתחתה גוזה 69ב .ןושארה םוקמל עיגהו לודגב חילצהש
גוזה וחנה ןמז ותואב .תילאטוט ולשכנ םלוכש םיריש רפסמו םיטרס ינש גוזה
ארקנש רש לש הרוכבה קסיד אצי 71ב .החילצה אקוודש ,היזיוולטב תינכות
הארהו דואמ חילצה קסידה . "GYPSYS TRAMPS AND THIEVES"
,גוזה ושרגתה 74ב . "HALF BREED" אצי 73ב .דבל רדתסהל הלוכי רשש
רפסמב הקחיש איה 82ב .תועובש רפסמ רובעכ שדחמ הנתחתה רש לבא
.םהמ המכ לע רקסואל תדמעומ התייה איהו ,דואמ וחילצהש םיטרס
, "CHER" אצי 87ב . "I PARALYZE" תא האיצוה איה הנש התואב דוע
איה רשש וחיכוהו קנעב וחילצה םיקסידה לכ . "HEART OF STONE" 89ב
.םינמזה לכב תולודגה תחא
ןכלו המש תא ואשנש םיבר םירצומב עיפוהל הלחה םג רש 90ה תליחתב
םהו 96ב קר האיצוה םיאבה םיקסידה תאו הקיסוממ הרצק הקספה התשע
אצי 98ב . "CASABLANCA YEARS" ו"IT'S A MAN WORLD" םיארקנ
2000ב .ב"הראב ןושארה םוקמל עיגהו דואמ חילצהש , "BELIVE" קסידה
.טנרטניאב קר רכמנש , "NOT MERCIAL.COM" קסידה תא האיצוה איה
ךישמתו תעגרנ אל ןיידע רש הנש יפלא תואמ רבכ העיפומ איהש תורמל זא
.התומ םוי דע עיפוהלו רישל הארנכ

Hosted by www.Geocities.ws

1