תובקעב םלועל התלגתה דנלריאמ תרמזה .םלועב תוחיטבמהו תוריעצה תורמזה תחא איה הבממ התנמס
GOTTA TELL YOU" . " הלש ןייוצמה רישה
הדלי התיהשכ ושרגתה הירוה .הדלונ איה םש דנלריא תריב ,ןילבאד ריעב ליחתמ התנמס לש הרופיס
תא ראשה ןב להנמ} שלוו סיאול . "טהולה ודאקימה" םשב ןובס תרפואב דיקפת הלביק איה 15 ליגב .הנטק
תוביסמה תחאל סנכיהל החילצהו הז לע העמש התנמס .הנממ בהלתהו הלועפב התוא האר {ןוזיובו פיילטסוו
איה .הזוח לע ולצא המותח התייה רבכ איה םימי רפסמ ךותו ,הלש תטלק ול הנתנ איה .הב ףתתשה שלווש
איה ןכ ומכו ,םידעצמב תנייוצמ הרוצב חילצהש , "GOTTA TELL YOU" הלש הרוכבה ריש תא האיצוה
.17 תב קר איהשכ הז לכ .רישה םש תא אשונש קסיד האיצוה םג
,התמ איה הלש המיא לע תאז תמועלו ,הל בושח אל אוהש תרמואו היבא לע רבדל הנכומ אל התנמס
.תונמדזה לכב הל האימחמו
.תואמחמ הברה דוע לבקת איה םג תאזה ךרדב ךישמת התנמס םע

Hosted by www.Geocities.ws

1