.םלועב תוינורשכהו תושדחה תורמזה תחא איה היסטסנא
היסטסנא .1973 רבמטפסב 17ב וגקישב ליחתמ קריקוונ היסטסנא לש הרופיס
םיבר תומוקמב עיפוהל הגהנו ,הנטק הדלי התייהשכ רבכ הקיסומב הבהאתה
קרוי-וינל המא םע הרבע איהו ושרגתה הירוה 14 תב התייה איהשכ .התודליב
תינכות התיהש , MTV ןודעומב התייה םג איה .ןטהנמב רפס תיבב הדמלו
תא הליג אל דחא ףא לבא ,םיבר תומוקמב הדבע איה .םיריעצל היזיוולט
איה .םויה דע הלש תלהנמה איהש סודרב הסיל עיגהש דע ,הלש לודגה ןורשכה
ךא תורבחה תחא .התוא םיתחהל וסינ תובר תורבחו התוא םסרפל חילצה
.טילייד ןוסקג לש תב-תרבחב המתח איה רבד לש ופוסב .ןוסקג לקיימ לש התייה
אצי הלש ןושארה קסידה ."IM OUT OF LOVE" היה הלש ןושארה רישה
ארקנו 2000 ףוסב
.הלש ןונמה ןיאמ תויהל ךפהו אצי הז םשב ריש םג .""NOT THAT KIND

Hosted by www.Geocities.ws

1