ונייחל הסנכנו תיקנע הציפק תונורחאה םינשב התשע זפול רפינג
רענ לש רדח םויה ךא ,הילע עמש אל דחא ףא םינש רפסמ ינפל ;הרעסב
הקיסומה תא המדיק איה ןכ ומכ .הלש רטסופ ילב םלש אל רגבתמ
הרוצב {וכו הרליגא ,ןיטרמ יקיר תמגודכ םירבח רפסמ תרזעב} תיניטלה
.תיתועמשמ
רתויב תובשחנה תוינקחשה תחאל תונורחאה םינשב הכפה זפול רפינג
.החילצמ תרמזל םגו ,םלועב תוקשחנה םישנה תחא ,דווילוהב
.{הירא לזמ}1970-ב הדלונ םש קרוי וינב ליחתמ רפינג לש הרופיס
הנטקה הדליה" הרדסב 16 ליגב הליחתה איה קחשמה תריירק תא
."ילש
רפסמב הקחשו .ןטהנמב דוקירל רפס תיב החלצהב המייס איה 1987ב
תנשב הלבק איה הלש לודגה סנאצה תא .תועודי אלו תונטק תולבונלט
MY FAMLY". " טרסב 1995
OUT OF " טרסב .תונורחאה םינשב םיטרס רפסמ דוע התשע איה
הירוטסיהב רתויב הובגה רכשה תא הלביק איה 1998ב "SIGHT
.תיניטל תינקחש הלביקש
הרוכבה םובלא תא האיצוה איה 1999בו ,הקיסומל הרבע איה הרהמב
םיריש ליכה אוהו תיסחי החלצה התייה םובלאל ."ON THE 6" הלש
הרוכבה ריש היהש "IF YOU HAVE MY LOVE":םידעצמב וחילצה ידש
-ו "WEITING FOR TONIGHT", "LETS GET LOUD" םג .קסידהמ
.דוע לש םעט וריאשהו ער אל וחילצה FEELING SO GOOD
,"JLO" ארקנש הלש ינשה קסידה תא 2001 תליחתב האיצוה םג רפינג
ונממ אצי רבכ דחא ריששכ
."MY LOVE DON'T COST A THING"
אלו תורתוכב היהת דימת רפינג םהידעלב וא םינייוצמה םירישה םע
.הביסה המ הבושח
Hosted by www.Geocities.ws

1