םוסרפה תא הלביקש ודיד .םלועב תוחיטבמהו תושדחה תורמזה תחא איה ודיד
הרוכב קסיד האיצוה םג איה ."ןטס" רישה םע ,םנימא םע טאודב הלש לודגה
.הלש םייחב רתויב הבוטה תויהל תכלוהש ,הנשה
לור .ולור היחא םע עיפומ התייהו ,הנטק התייהשכ רבכ םיריש הבתכו הרש ודיד
ןוילימ 5 הרכמו החילצה הקהלה .וב הרבח התייה ודידו 95ב הקהל םיקה
תובקעב םוסרפ הלבק ודידו םינש רפסמ העיפוה הקהלה .םמובלאמ םיקתוע
עיגה ודיד לש תונמדזהה .המצעב םיריש בותכל הליחתה םג איה .הקהלה
רישה םע , "תובבותסמ תותלד" טרסב אשונה ריש תא רישל הלבק איה רשאכ
."ךל הדות"
תא רישל ודידל תתלו ירמגל ותוא תונשל טילחה רישה תא עמשש םנימא
םלוכש רחאל .קנע טיהלל ךפהש ,"ןטס" רצונ ךכ .רבדה ותוא ראשיש ןומזפה
NO ANGELS" . " הלש הרוכבה קסיד תא האיצוה איה ודיד תאז ימ ועדי רבכ
הפי הרוצב חילצה"HERE WITH ME" אוה קסידהמ ןושארה לגניסה
םלועב חילצהל אוה םג רומא 2001 תליחתב אציש קסידה .םידעצמב
Hosted by www.Geocities.ws

1