םינשב תעצבתמש תיניטאלה הכפהמל בושח םרוג דוע איה הרליגא הניטסירק
.תונורחאה
.ב"הרא ,דרופסקווב 18.12.80 ליחתמ הרליגא היראמ הניטסירק לש הרופיס
עדומ איה ולש גרוח בא םע הלדג איהו ,התודליב ושרגתה הרילגא לש םירוהה
תונורשכ תוירחתבו רפסה תיבב עיפומ התייה איה התודליב .תונמדזה לכב
ןיטסג ,סריפס ינטירב םע}סואמ יקימ ןודעומל הפרטצה איה 12 ליגב .םיריעצ
איה 1998בש דע םלועב םינוש תומוקמב עיפוה איה רגסנ ןודעומהש רחאל .{דועו
םע "ןאלומ" רייוצמה טרסה לש אשונה ריש תא הרש איה ;םסרפתהל החילצה
.לודג טיהלל ךפה לגניסהו , "ןואיטקילפר" רישה
ןושארה לגניסה .המש תא אשונש הלש ןושארה קסידה תא האיצוה איה 99ב
סרפב הרליגא תא הכיז םגו המיהדמ הרוצב חילצהש "לטטוב א ןיא יניג"
םלוכו םיריש רפסמ דוע ואצי קסידהמ .הנשה לש השדחה תרמזה לע ימארגה
ירישל הלשמ תואסרג םע קסיד האיצוה םג איה ןכ ומכ .םילודג םיטיהלל וכפה
אל דחא ףא" ארקנש ןיטרמ יקיר םע טאוד אוה הלש ןורחאה לגניסה .סמסירכ
.תידרפסב קסיד תויהל ךלוה הלש אבה קסידה . "דבל תויהל הצור

Hosted by www.Geocities.ws

1