תרמזה םג ךכ תונורחאה םינשב קבמאק תושועש תובר תורמז ומכ .תרזוח איה
.33-ה תב תילרטסואה
.LIGHT YEARS םשב הפיו שדח קסיד םע תרזוח גנונימ ילייק
-ךיראתב הדלונ איה םש ,הילרטסוא ,ןרובלמב ליחתמ ילייק לש הרופיס
.28.5.68
.הילרטסואב תונטק תוינכות רפסמב העיפוה איה ריעצ ליגמ רבכ
הרדיסה .םינכש םינכש -הרדסב הלש לודגה סנאצה תא תלבקמ איה 20 ליגב
.הילרטסואב םח םשל תכפוה ילייקו החילצמ
תבהלתמ תימוקמ םיטילקת תרבחש רחאל ,87ב אצוי הלש ןושארה לגניסה
המיתחמ תיטירב הרבח ןכמ רחאל הנש .ןשומקול רישל הלש שדוחמה עוציבהמ
.הינטירבב םג הלודג תבכוכל תכפוהש ילייק תא
הליחתמ איהש רחאל ךא .סנווקילד טרסב הלזמ תא התסינ ילייק עונלוקב םג
תבזוע איהש רחאלו םיעורפ ידמ רתוי םירבד שובלל ליחתהל ומכ ,תורצ תושעל
.םעפ רחא םעפ תלשכנו ,חונצל הליחתמ איה הלש םיטילקתה תרבח תא
םובלאה םע החילצמו ,לודגב בושל הלש סנאצה תא תלבקמ איה 99 תנשב
דנאורא גניניפס -ונממ ןושארה לגניסה תא האיצומ איה . LIGHT YEARS– הלש
ילייק תא ריזחמו ,םיקתוע יפלא רכומ קסידהו הינטירבב ןושארה םוקמל עיגמש
.םיניינעה זכרמל גנונימ
Hosted by www.Geocities.ws

1