הזה קסידה .1979 רבמבונב אצי קסידה .דיולפ קניפ תקהל לש ?ה קסידה והז
קסידב רבודמ .םינמזה לכב םילודגה דחאלו ,הקהלה לש רתויב בוטל בשחנ
.דיולפ קניפ לש רתויב בוטה קורה תא םיללוכש ,דחא לכב םיריש 13 ,לופכ
הכמה אמיאה ,םימס לע ומכ םיאשונ הברה לע תרוקיב הריבעמ הקהלה קסידב
הזה קסידב .עומשל םידליל םיצלמומ אלש םירבד םתוא לכו תלצנמה הרומהו
היה הז .ןמז ותוא דע םהלש הריהמו השיערמ יכה הרוצב םינגנמ דיולפ קניפ
.דחיב דבע ,68מ הלעפש ,הקהלה לש ירוקמה בכרהה ובש ןורחאה קסידה
.טרס האיצוה םגו ,תועפוה בוביסל האצי הקהלה קסידה תובקעב
.םיקתוע ינוילימ רכמו םלועה לכב קנעב חילצה קסידה
EMD\CAPITAL :קסידה אצי הבש םיטילקתה תרבח
תוקד 81כ :קסידה ךרוא
:םירישה תמישר
1 קסיד
1-IN THE FLESH?
2-THE THIN ICE
3-ANOTHER BRICK IN THE WALL,PART 1
4-THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES
5-ANOTHER BRICK IN THE WALL,PART 2
6-MOTHER
7-GOODBYE BLUE SKY
8-EMPTY SPACES
9-YOUNG LUST
10-ONE OF MY TURNS
11-DON'T LEAVE ME NOW
12-ANOTHER BRICK IN THE WALL, PART 3
13-GOODBYE CRUEL WORLD
2 קסיד
1-HEY YOU
2-IS THERE ANYBODY OUT THERE?
3-NOBODY HOME
4-VERA
5-BRING THE BOYS BACK HOME
6-COMFORTABLY NUMB
7-THE SHOW MUST GO ON
8-IN THE FLESH
9-RUN LIKE HELL
10-WAITING FOR THE WORMS
11-STOP
12-THE TRIAL
13-OUTSIDE THE WALL

Hosted by www.Geocities.ws

1