.82 תנשב אצי קסידה .ןוסקג לקיימ לש ישישה קסידה והז
.הקיסומה תודלותב םילודגה דחא אוה הזה קסידה
קסידב .המשנ תקיסומו פופ ,קור ומכ תונונגס רפסמ וכותב ללוכש קסיד והז
ומכ ,המיהדמ הריש םע םינמזה לכב םילודגה םירמזה דחא אוהש חיכומ לקיימ
.דועו המיא ,הבהא ומכ םיבר םיאשונ לע רבדמ קסידה .עדוי אוה קרש
הנושארה היירשעל ועיגהו לודגב וחילצה םלוכש םילגניס 7 ואצי קסידהמ
קסידה לש אשונה ריש ןבומכ אוה רתויב חילצמה לגניסה .םידעצמב
רתויב בוטה פילקל בשחנו ,תוקד 30כ לש ךרואב פילק ללכש , "THRILLER"
אוה םהלש 12 ךותמ ימארג יסרפ 8ב לקיימ תא הכיז םג קסידה .םינמזה לכב
.דמעומ היה
לש הירוטסיהב רתויב רכמנה קסידה והזו המיהדמ התיה קסידה לש החלצהה
.םיקתוע ןוילימ 45מ רתוי רכמ קסידה .הקיסומה
םינמוא רפסמ דועו טאוד םע ינטרקמ לופ רתיה ןיב םיפתתשמ קסידב
.םימסרופמ
SONY\COLUMBIA:קסידה אצי הבש הרבחה
תוקד 42כ :קסידה ךרוא
4,5,6 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-WANNA BE STARTIN SOMETHING
2-BABY BE MINE
3-THE GIRL IS MINE
4-THRILLER
5-BEAT IT
6-BILLIE JEAN
7-HUMAN NATURE
8-P.Y.T
9-THE LADY IN MY LIFE

1
Hosted by www.Geocities.ws

1