רישה .םינמזה לכב תולודגה תורמזהמ תחאל הנודמ תא ךפהש רישה היה הז
השיש ההש ,קנעב חילצה רישה .רישה םש לע ארקנש קסיד ךותמ 84ב אצי
תולודגה תובכוכהמ תחאל הנודמ תא ךפהו ,ןושארה םוקמב םיפוצר תועובש
.רישה תוכזב הברה ,לודגב חילצה קסידה םג .םלועב
.תאזכ אל שממ איהש תורמל ,הלותבה הנודמ לע רבדמ רישה
תוקד 3:21-רישה ךרוא
:רישה תולימ
I made it through the wilderness
Somehow I made it through
Didn't know how lost I was
Until I found you

I was beat incomplete
I'd been had, I was sad and blue
But you made me feel
Yeah, you made me feel
Shiny and new

:Chorus

Like a virgin
Touched for the very first time
Like a virgin
(When your heart beats (after first time, "With your heartbeat"
Next to mine

Gonna give you all my love, boy
My fear is fading fast
Been saving it all for you
'Cause only love can last

You're so fine and you're mine
Make me strong, yeah you make me bold
Oh your love thawed out
Yeah, your love thawed out
What was scared and cold

((chorus

Oooh, oooh, oooh

You're so fine and you're mine
I'll be yours 'till the end of time
'Cause you made me feel
Yeah, you made me feel
I've nothing to hide

((chorus

Like a virgin, ooh, ooh
Like a virgin
Feels so good inside
When you hold me, and your heart beats, and you love me

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Ooh, baby
Can't you hear my heart beat
For the very first time?

Hosted by www.Geocities.ws

1