רבמצדב אצי קסידה .ולש ולוסה תריירקב הרד רד לש הרוכבה קסיד והז
.הקרפתה NWA הרד רד לש הקהלהש רחאל רצק ןמז אצי הזה קסידה .1992
.הנושארה הרושהמ רפאר לש דמעמ הרדל הנתנו ,קנעב החילצה הקהלה
םע דחיב םירישה בור תא ןאכ רשש ,גוד פונס תא םלועל הליג הזה קסידה
.הרד
םגו תיבויח הניחבמ םג ב"הראב םירוחשה לש םייחה לע רבדמ הזה קסידה
.תילילש הניחבמ
תילילש הניחבמו ,הרד לש תורוחבהו ףסכה לע רבדמ קסידה תיבויח הניחבמ
לכב קנעב חילצה הזה קסידה .םירוחשה יפלכ שיש תונעזגה לע רבדמ הרד
3 ואצי קסידהמ .הרוחשה הקיסומה תודלותב םילודגהמ דחאל בשחנו ,םלועה
NOTHING BUT A G THING" , "WITH DRE DAY" " :םיטיהל
.קנעב וחילצה םירישה תשולש . "LET ME RIDE"-ו
DEATH ROW:קסידה טלקוה הב םיטילקתה תרבח
תוקד 55כ :קסידה ךרוא
2,5,7,9 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
[1-THE CHRONIC[INTRO
2-WITH DRE DAY
3-LET ME RIDE
4-THE DAY THE NIGGAZ TOOK OVER
5-NOTHING BUT A G THING
6-DEEEZ NUUUTS
7-LIL GHETTO BOY
8-A NIGGA WITH GUN
9-RAT TAT TAT TAT
10-THE 20$ SACK PYRAMID
11-LYRICAL GANGBANG
12-HIGH POWERED
13-THE DOCTORS OFFICE
14-STRANDED ON DEATH ROW
[15-THE ROACH[OUTRO

Hosted by www.Geocities.ws

1