ארקנ קסידה .91 טסוגואב אצי קסידה .הקילטמ לש 6ה קסידה אוה והז
אוה הזה קסידה .רוחשה םובלאה , " BLACK ALBUM" הנוכמ לבא הקילטמ
הזה קסידב .קורה תודלותב םילודגה דחאו ,האיצוה הקילטמש רתויב בוטה
הנוש קסידה .הל שיש םיילוקהו םיילקיסומה םירושיכה לכ תא האיבמ הקילטמ
רתוי הברה ונגנ הקילאטמ םימדוקה םיקסידבש הזב ול ומדקש םיקסידהמ
םינגנמו רתוי םירש םה ,וירחא ואוביש ולאב םג ומכ ,הזה קסידבו ורש םה רשאמ
תלוכי תא תוארל רשפא הזה קסידב .םוקמ ראשנ הניגנל םגש תורמל תוחפ
סמיג ןלוסה לש ןייוצמה לוקה תא עומשל רשפאו ,הקהלה לש תניוצמה הביתכה
אלו ,וב םייח ונאש רוחשה םלועה לע םירבדמ קסידב םירישה בור .דליפטיה
.םילודג םיטיהל רפסמ ואצי קסידהמ .רוחשה םובלאה הנוכמ םובלאה םתס
המודש והשמ לע רבדמש הלילה ריש , "ENTER SANDMAN" היה ןושארה
אוה קנע טיהל דוע .הקילאטמ לש לודג יכה רישל בשחנו ,רגורק ידרפל
NOTHING ELSE " םג .ךשמה ריש םג ול אציש , ""THE UNFORGIVEN
ו "METTERS
.דואמ הפי וחילצה ""WHEREVER I MAY ROAM
WEA :קסידה תא וטילקה הבש םיטילקתה הרבח
ENTERTAINMENT\ELECTRA
תוקד 62כ :קסידה ךרוא
:םירישה תמישר
1-ENTER SANDMAN
2-SAD BUT TRUE
3-HOLIER THAN YOU
4-THE UNFORGIVEN
5-WHEREVER I MAY ROAM
6-DON'T TREAT ON ME
7-THROUGH YOU NEVER
8-NOTHING ELSE MATTERS
9-OF WOLF AND MAN
10-GOD THAT FAILED
11-MY FRIEND OF MISERY
12-STRUGGLE WITHIN


Hosted by www.Geocities.ws

1